Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Мила Янева - Миндова -старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 88445

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2079/Publichna_pokana_izmenenie_IPGVR.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ИЗМЕНЕНИЕ НА ИПГВР НА ГР. БЛАГОЕВГРАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71400000

Описание:

Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на услугата, както и изискванията за изпълнението й са детайлно описани в Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /изменение/ утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 19.05.2015 г. , неразделна част от указанията за възлагане на настоящата обществена поръчка. Цел на изменението на ИПГВР е включване на допълнителни проекти, както в одобрените зони за въздействие, така и извън одобрените зони на въздействие в ИПГВР, както и преработване на проекти, съществуващи в плана. За включване в изменението на ИПГВР са включени 13 обекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците впроцедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Всяка оферта трябва да съдържа:• Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1;Техническа оферта – Образец № 2;Ценова оферта – Образец №3; Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата; Доказателства за извършената услуга съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП.– Образец №4;Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър; Декларация за разполагане с техническо оборудване - Образец № 5;Декларация –списък на експертите за изпълнение на поръчката - Образец № 6;Декларация за приемане условията и клаузите заложени в проекта на договор- Образец № 7, Декларация за запознаване с условията на поръчката – Образец № 8; Декларация за ангажираност на експерт – Образец №9; Проект на договор – Образец №10; Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, ал. 7 и чл.8, ал.8 от ЗОП – Образец 11;Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител – Образец № 12; Декларация от подизпълнител – Образец № 13; Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника);Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата;Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно минимум 1 (една) услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката. Минималното изискване се доказва със:- Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.- Образец № 4. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.За услуга сходна или еднаква с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуга с предмет: Разработване/изменение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.Участника да предостави интердисциплинарен екип от Ключови Експерти, желателно всеки подкрепен с Екип специалисти, както следва: 1.Един Архитект – Ключов Експерт по градоустройствено/благоустройствено/ за сгради и комплекси планиране. 2. Един ландшафтен арх./инж. – Ключов Експерт,3.Шест броя инженери – Ключови експерти, специалисти в градско планиране и инженерни градски мрежи; - 1 Геодезист, компетентен в изработването на кадастрални карти и в изработването на регулационни планове; - 1 инженер експерт по Транспортни комуникации и МОПТ, 1 /един/ инженер ВиК мрежи,-1/един/ инженер по градски мрежи на Електроснабдяването, в т.ч. телефонизация и др. градски мрежи. 1 /един/ инж. по градски отоплителни мрежи в т.ч. с природен газ. Предложените инженери да притежават необходимата пълна проектантска правоспособност. 1 /един/ Икономист – с компетентност по инициативите JESSICA и JEREMIE.1 /един/ Социолог – експерт в социологически проучвания. 1 /един/ Експерт по въпросите на опазване и възпроизводство на околната среда и свързаното с тях законодателство.Съответствието с поставеното изискване се доказва с прилагане на списък образец № 6 на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката.В случай, че участникът участва като обединение / консорциум, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта" включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 1.Техническа оценка 2.Финансова оценка Техническа оценка.Техническата оценка (ТО) на офертата се изчислява по формулата:ТО = Т1 +Т2,където:Т1 оценява съответствието на предложената програма с изискванията за изпълнение на поръчката, посочени в Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР.Т2 оценява съответствието на предложената методология и методите за изпълнение на поръчката със заложеното в Техническите спецификации, както и обхвата на заложените дейности и под-дейности, които ще бъдат извършени за успешното изпълнение на договора.Комисията прави своята оценка по под-показатслите, представени в таблицата Техническа оценка (ТО) на предложените оферти.За всеки от под-показателите е определена тежест при оценката и съответно максимална оценка.Максималният брой точки, който всеки от Участниците може да получи по показателя Техническа оценка е 100 (сто) точки.Тежестта на общата техническа оценка ТО при изчисляване на комплексната оценка КО е 80 %.Финансова оценка. Финансовата оценка ФО ще се изчислява на база предложената цена за изпълнение на поръчката. Максимална оценка от 100 (сто) точки се дава на най-ниското ценово предложение. Останалите оферти получават оценка по следната формула:ФО= Фмин x 100 Фукъдето: ФО е оценката на предложението на съответния Участник по този показател. Фмин е минималната предложена цена Фy е предложената от съответния Участник цена.Максималният брой точки, който може да получи всеки от Участниците по показателя финансова оценка е 100 (сто) точки.Тежестта на финансовата оценка при изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите е 20%. Формулата за изчисляване на комплексната оценка е следната:КО = ТО х 0,80 + ФО х 0,20 където: КО е комплексната оценка, ТО е техническата оценка на предложената оферта ,ФО е финансовата оценка на предложената оферта. Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0,00). Максималният брой точки, който може да получи всеки един от Участниците като комплексна оценка е 100 (сто) точки. Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на 13.08.2015 г., от 10:00 часа, в зала 101 в сградата на община Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2015