Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: nstoychev_mbaltrg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90524000

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества, както и наименованията на отпадъците, предмет на услугата, са отразени в документацията, който документация всеки кандидат може да получи от профила на купувача възложителя. Не се изисква закупуването на документация! Не се допускат самостоятелно обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"МБАЛ - Търговище" АД.

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СПИСЪК НА ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ : 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация. 1.2. Нотариално заверено пълномощно, в случай че предложението се подписва от упълномощен представител на кандидата. /при необходимост /. 1.3 При участници обединения – документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 2. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидата: 2.1.Декларация, съдържаща списък, подписан и подпечатан от участника, с информация за основните договори за транспортиране и предаване за предварително третиране преди оползотворяването или обезвреждането и изгаряне на опасни и вредни медицински отпадъци, обект на поръчката, извършени през последните три години, включително датите и получателите. Когато участникът не е юридическо лице или е новосъздадено търговско дружество, документите по т.2.1 не се изискват; 2.2. Разрешение от Министерство на околната среда и водите, в частност Регионалната инспекция по околната среда и водите на чиято територия се извършва дейността, съгласно чл. 35, ал.1, т.1от ЗУО, за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяването или обезвреждането, както и документ за регистрация за транспортиране на опасни отпадъци от РИОСВ на територията на област Търговище. Разрешението трябва да бъде издадено от Министъра на околната среда и водите когато дейността предмет на поръчката ще се упражнява от участника на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите, съгласно чл.35,ал.1, т.2 ЗУО. Срокът за който е издадено на разрешението трябва да е по-голям или равен на срока на договора за изпълнение на поръчката. 2.3. Описание придружено от снимков материал на опаковката с която ще се транспортира отпадъка. Всеки участник трябва да представи декларация-съгласие, че ще предостави за временно и безвъзмездно ползване, за срока на договора, на контейнери /кофи/ необходими за транспорта на отпадъците, както следва: - Контейнери с 5 литрова вместимост – не по-малко от 60 бр.; - Контейнери с 7 литрова вместимост – не по-малко от 30 бр.; - Контейнери с 10-12 литрова вместимост – не по-малко от 80 бр.; - Контейнери с 60 литрова вместимост – не по-малко от 150 бр.; - Първична опаковка към контейнерите. Първичната опаковка към контейнерите да е обозначена с международен символ за опасни отпадъци. В декларацията да се впиши, че участникът е съгласен да извършва дезинфекция на тези съдове. 2.4. Участникът да притежава сертификати по ISO 9001:2008 – Система за управлението на качеството; ISO 14001: 2004 – Система за управление на околната среда; ISO 18001 : 2007 – Система за управление на здравето и безопасността при работа. 3. . Декларации - 2 броя, за отсъствие на обстоятелствата съответно по чл.47, ал.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП, по образци. Декларациите се представят от всички управители или всички членове на управителния орган на участника, а в случай че членове са юридически лица – и от техните представители в съответния управителен орган; 4.Оферта /предложение / на участника в процедурата, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация. 5. Списък на документите, съдържащи се в офертата,подписан от участника. 6. Ценова оферта; Оферти които не отговарят на изискванията няма да бъдат оценявани.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПОДРЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ /изискване за всички участници / I. В плик № 1 с надпис “Документи за подбор” се поставят документи изисквани от възложителя , отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите. В пликът се поставят всички описани документи без ценовата оферта. II. Плик №2 с надпис “ Предлагана цена” , който съдържа ценовото предложение на участника по образец /документ №6/. В отделна папка се поставят документите, изискуеми за подизпълнителите, подредени по същия ред и начин и се запечатват в плик с надпис: “плик № 1 – П”. Двата плика се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес на възложителя, предмет на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и елекронен адрес. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 101 в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: - Представената оферта е постъпила в незапечатан плик; - Представената оферта е постъпила с нарушена цялост; - Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. Място и срок за подаване на офертите – в гр. Търговище , “МБАЛ – Търговище “ АД, кв. “Запад”, деловодство до 16.00ч. на 20.08.2015 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 21.08.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на МБАЛ - Търговище АД. При сключване на дагавар спечелилият участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост на управителя/ и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2015