Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Кремена Масарлиева, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: k.masarlieva@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки за производствените нужди на Специализирано поделение Българска филателия и нумизматика към Български пощи ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22400000

Описание:

Марки, чекове, банкноти, акции, професионални рекламни материали, каталози и учебници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Специализирано поделение Българска филателия и нумизматика към Български пощи ЕАД-гр.София, р-н Красно село, ул.Хайдушка поляна 8;

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите изисквания към поканата ( Приложение № 1; Към офертата участниците следва да представят: 1. Данни за лицето, което прави предложението – Справка за административни сведения за участника (Приложение № 2) ; 2. Техническо предложение на участника изготвено по приложен към поканата образец (Приложение № 3); 3. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение (Приложение № 4); Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/. Специфични изисквания: 1.Производителят следва да представи копие от Сертификат по ISO 9001:2008 –Системи за управление на качеството или аналогичен ; 2.Участникът следва да представи Сертификат / Оторизация от производителя на оборудването, от който е видно, че има право да го представлява и да разпространява предлаганите от него продукти на територията на България. 3.Участникът следва да посочи производителя на техниката , търговската марка, да приложи описателна литература ( брошури, каталози и др.). Техниката да бъде фабрично нова, неупотребявана, в оригинална фабрична опаковка, да бъде придружена от оригинални инструкции за експлоатация, както и превод на български език. 4.Участникът следва да представи копие от договор с производителя или от официалния представител на производителя за България за гаранционна поддръжка на оборудването съгласно съгласно техническата спецификация или по-висок клас. 5.Участникът декларира възможност да осигури пълно сервизно обслужване на оборудването, което включва повиквания за сервиз и профилактика, труда на сервизните специалисти, резервни части и консумативи(доказва се с декларация). 6.Участникът декларира възможност да проведе обучение на служители на Възложителя като оператори на машината (доказва се с декларация); 7.Участникът трябва да представи 10 броя производствени мостри(перфорирани образци ) от предлаганата машина ; Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Тежест на показатели съгласно представена методика методика за оценка на офертите в Техническата спецификация на Възложителя /Приложение 1/; С1-80; С2-10; С3-10;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/08/2015