Версия за печат

BG-гр. Нови пазар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДГС Нови пазар ТП на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 44, За: Даниела Вичева, Република България 9900, гр. Нови пазар, Тел.: 08823 53399, E-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Нови пазар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Услуги по ремонт и подържане на персонални компютри и периферни компютърни устройства на ТП „ ДГС Нови пазар” за 2015 год.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000, 72500000, 50323000, 50324000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги, свързани с използване на компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 900,00 лв. без ДДС. Финансирането е със средства от стопанската дейност на ТП "ДГС Нови пазар". Подробна информация за количество и обем на поръчката - описана в Техническата спецификация, достъпна в Профил на купувача, посочен в настояшата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 44

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По техническата спецификация към пубичната покана. 1. Административни сведения за участника – образец-приложение №3; 2.Декларации • за приемане условията на проекта на договора – образец-приложение №5; • за регистрация по закона за търговския регистър - образец-приложение №6; • за запознаване с условията на публичната покана- образец-приложение №7; 3.Техническо предложение- образец-приложение №8; 4.Ценово предложение – образец-приложение №9;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата по чл. 101 а, ал. 2 трябва да съдържа всички документи по чл. 101 в от ЗОП: Данни за лицето, което прави предложението, както и следните писмени доказателства: 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с образец, приложен към документите за участие и публикуван на посочения в тази покана Профил на купувача; 2.Ценово предложение в съответствие с образец, приложен към документите за участие.Същото не може да надхвърля пределната прогнозна стойност, посочена от Възложителя в настоящата покана; 3.Декларации и други документи, приложени към документацията за участие, публикувани в сайта. Съдържанието на офертата се поставя в непрозрачен запечатан плик, който е надписан от участника и съдържа наименование на участника, адрес, телефон и имейл за връзка, предмет на процедурата. Оферти след изтичане на обявеният срок – 16:00 часа на 12.08.2015 г., не се приемат. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на кандидата (без да се отваря) и това се отбелязва във входящия регистър. Приемането на офертите се извършва на адреса на възложителя: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. "Цар Освободител" № 44, деловодство. Разглеждането на офертите от комисията ще се извърши на 13.08.2015 г. от 09:30 часа в заседателната зала на административната сграда на стопанството - гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 44.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2015