Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл.Георги Измирлиев №1, За: инж. Венцислав Атанасов, Главен експерт „Инвестиционен контрол” – „Техническа инфраструктура и мрежи”, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867740, E-mail: nikibo@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2076/Publichna_pokana_20150728.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на пътища на земна основа в малките населени места на територията на община Благоевград“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233160

Описание:

Пътища и други площи, покрити с чакъл


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество или обем: „Ремонт на пътища на земна основа в малките населени места на територията на община Благоевград“ Изпълнителят следва да извърши ремонтни строително-монтажни работи по „Ремонт на пътища на земна основа в малките населени места на територията на община Благоевград“, съгласно одобрените количествени сметки. Профилиране и частично засипване с трошен камък на път до гробищен парк в с. Дъбрава Профилиране и частично засипване с трошен камък на пътища на земна основа в с. Логодаж Авариен ремонт на 3 бр. водостоци в с. Логодаж Профилиране на пътища на земна основа в с. Зелен дол Профилиране и полагане на трошен камък на пътища на земна основа в с. Марулево, с. Еленова и с. Делвино Профилиране и частично засипване с трошен камък на пътища на земна основа в с. Покровник Профилиране и частично засипване с трошен камък на пътища в с. Бучино, с. Българчево и с. Лисия Профилиране и частично засипване с трошен камък на пътища на земна основа в с. Рилци Профилиране на улици и пътища в с. Изгрев Профилиране и частично засипване с инертен материал на пътища на земна основа в с. Горно Лешко и с. Долно Лешко Профилиране и частично засипване с трошен камък на пътища на земна основа в с. Дренково, с. Клисура и с. Обел Профилиране и частично засипване с трошен камък на пътища на земна основа в с. Габрово и с. Дебочица Профилиране и частично засипване с трошен камък на пътища на земна основа в с. Горно Хърсово Профилиране и частично засипване с инертен материал на пътища на земна основа до махали в с. Бистрица Профилиране и частично засипване с трошен камък на пътища и улици на земна основа в с. Селище Профилиране и частично засипване с инертен материал на пътища на земна основа в с. Падеш

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

102885 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: Във възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Всяка оферта следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата Образец №1. 2. Документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 3. Ценово и техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец № 2, ведно с Приложение № 2 към „Предлагана цена” за видовете СМР/, отправено от Управителя /изрично упълномощено лице/подписано собственоръчно и подпечатано/. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал. Единичните цени да бъдат изготвени със следните елементи на ценообразуване: 3.1. Средна часова ставка - до 2.80 лв. на час. 3.2. Допълнителни разходи върху труда до 90%. 3.3. Допълнителни разходи върху механизацията до 35%. 3.4. Доставно-складови разходи до 8%. 3.5. Печалба до 10% 3.6. Разходни норми -УСН, Билдинг, СЕК. 4. Участникът следва да е изпълнил общо строителство и строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката през последните 5 години. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата, да е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора с предмет, сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. Доказва се с представяне на Списък - образец № 10 а) строителството, изпълнено през последните 5 години, считано до датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: б) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; За „строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет: изграждане на улици, паркинги, алеи, поддръжка на пътища на земна основа. 5. Да притежава собствено или наето техническо оборудване за изпълнение на поръчката /доказва се с декларация по образец по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Образец №3/, както следва: 5.1. Бордова товарна кола до 3 тона – 1 бр.; 5.2. Автосамосвал – 2 бр.; 5.3. Багер – 2 бр. 5.4. Автогрейдер - 2 бр.; 5.5. Булдозер – 2 бр.; 5.6. Ударно-пробивна машина – 1 бр.; 5.7. Ъглошлайф – 1 бр. 6. Да притежава собствена или наета работна ръка както е посочено по-долу. Доказва се с декларация по Образец №4, в която се посочва: образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството. 6.1. Строителен инженер по пътно строителство със стаж не по-малко от 5 години или строителен техник със стаж не по-малко от 7 години – 1 бр. 6.2. Квалифицирани работници за пътни работи посочени - 4 бр. 6.3. Общи работници – 4 бр. 6.4. Кофражисти – 3 бр. 6.5. Арматуристи – 2 бр. Продължава в Допълнителна информация..

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане: Икономически най – изгодна оферта.Комисията оценява постъпилите предложения в съответствие с предварително обявените условия, критерий и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”. Коф. = К1 + К2 + К3 К1- Предложена цена-Максимална тежест -60 К2 - Срок за изпълнение на поръчката -Максимална тежест – 25 K3- Гаранционен срок -Максимална тежест – 15 Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка-икономически ай-изгодна оферта. Kласирането се извършва на база следните показатели: 1.К1– Предложена цена. Офертата на участниците се оценява по следната формула: К1 = Най-ниска предложена цена x 60 Цена на участника *** Където „най-ниска предложена цена” е сумата от предложените стойности за всяко СМР за всеки един от обектите, а „цена на участника” е сумата от предложените стойности за всяко СМР за всеки един от обектите посочена в предложението. В случай, че участник е посочил цена за изпълнение, включително за всеки един от обектите, която надвишава осигуреният от Възложителя финансов ресурс (прогнозна стойност), то неговото ценово предложение няма да бъде оценявано. 2. К2 – Срок за изпълнение на поръчката . Офертата на участниците да се оценява по следната формула: К2 = Срок минимум х 25, Срок участник Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-малък от 30 и по–голям от 50 календарни дни! *** Където „Срок минимум” е най – краткия предложен срок за изпълнение за всички обети в календарни дни, а „Срок участник” е предложения от оценявания участник срок за изпълнение за всички обети в календарни дни. Забележка: Предложението трябва да бъде цяло число! Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-малък от 30 и по–голям от 50 календарни дни! К3 – Гаранционен срок Предложен гаранционен срок – изчислява се по формулата: К3 = Общ Гаранционен срок участник x15 Максимален гаранционен срок Където Общ Гаранционен срок участник е предложеният общ гаранционен срок от участника, а Максимален гаранционен срок е най-дългият гаранционен срок, предложен измежду всички участници. Общ Гаранционен срок , който е сбор от стойностите в колона 7 от двата вида РСМР се изчислява както следва:Сборът от Манималния гаранционен срок и предложеният на участника гаранционен срок за Профилиране и частично засипване с трошен камък и с инертен материал, умножен по съответния процент тежест, представлява Окончателен гаранционен срок за този вид РСМР.Сборът от Манималния гаранционен срок и предложеният на участника гаранционен срок за Авариен ремонт на 3 бр. водостоци, умножен по съответния процент тежест, представлява Окончателен гаранционен срок за този вид РСМР. Сборът от Окончателните гаранционни срокове за двата вида РСМР е стойността на Общият гаранционен срок срок, съобразно посочената таблица в образците към поканата.Минимален гаранционен срок е минималният гаранционен срок, определен съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за посочените видовете РСМР. Предложен от участника гаранционен срок е гаранционен срок предложен от участника за всяко от посочените видовете РСМР над минималния гаранционен срок по Наредба 2 о 31.07.2003 г., който не може да надвишава повече от два пъти минималния гаранционен срок по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, предвиден за посочените видовете РСМР. Продължава в допълнителна информация:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от изисквания за изпълнение на поръчката- 7.1. Да изготви и пр едстави с офертата си Линеен график за изпълнение на поръчката като срока за изпълнение, който не може да бъде по-малък от 30 и повече от 50 календарни дни.7.2. Качеството на влаганите материали се доказва с декларация - /Образец №6/. Към декларацията се прилагат сертификати за съответствие - същите се представят с подаване на офертата. 8. Участникът следва да извърши оглед на място на терена на строителната площадка, предмет на поръчката. Доказва се с декларацията за извършен оглед на място-/Образец №5/ - същата се представя с подаване на офертата.9.1. Декларация за приемане условията и клаузите заложени в проекта на договора - /Образец №7/.9.2. Участникът следва да представи декларация за запознаване с условията на поръчката /Образец № 8/.10.1. Участникът следва да е сертифициран по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент на тях, с обхват включващ предмета на поръчката – Представят се заверени от участника копия на валидни сертификати. 10.2. Участникът следва да има сключена валидна застраховка "професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ. Доказва се с представяне на копие от Застрахователна полица.11. Декларации за ангажираност на експертите /Образец № 9/. 12. Проект на договор /Образец № 11/.13. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника). Продължава от Показатели за оценка на офертите - В случай, че участник е посочил срокове различни от указаните, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано. В случай, че участник е посочил процентна ценова тежест на съответната позиция РСМР, която не е в проценти, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано. Забележка: Предложението трябва да бъде цяло число! Допълнителна информация, както и документи, могат да бъдат получени на посочения адрес www.blgmun.com- профил на купувача на интернет страницата на Община Благоевград. Публичната покана както и образците на документи са публикувани на адрес www.blgmun.com- профил на купувача. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи. Офертите се получават на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, сградата на Община Благоевград-деловодство, в срок до 17:30 ч. на 06.08.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 07.08.2015 г. от 10:00 часа, Зала № 210 в сградата на Общинска администрация - гр. Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/08/2015