Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Тодор Мархолев, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493149, E-mail: t.marholev@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина, както и хотелско настаняване в чужбина за нуждите на Български пощи ЕАД“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническите изисквания към поканата, Таблица 1 (Приложение № 1).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите изисквания към поканата ( Приложение № 1)). Към офертата участниците трябва да представят: 1. Данни за участника, който прави предложението – справка за административни сведения за участника /Приложение № 2/; 2. Техническо предложение /Приложение № 3/; 3. Ценово предложение – участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение № 4/; 4. Участникът трябва да има най малко представителство на територията на гр. София с възможност за съобразяване на работното време с нуждите на Възложителя, в извънработно време, празнични, почивни дни и др. извънредни обстоятелства, както и да разполага с минимум две мобилни телефонни линии за резервации на билети. 5. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/. 6. Възможност за отговор на запитване и най-добри условия за самолетно пътуване и хотелско настаняване в извън работно време и в празнични дни (участникът да разполага с мобилен телефон и преносим компютър с достъп до резервационната система за извънредни ситуации и неочаквани промени във всеки момент) 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата 7. Участникът следва да разполага с квалифициран персонал (минимум два броя служители) за работа с резервационна система за продажба на самолетни билети. 8. Участникът да разполага с валидно удостоверение за 2015г. издадено по образец от IATA, доказващо че участникът разполага с акредитация от IATA (акредитиран агент от IATA) и документ издаден от IATA от който да е видно, че участникът има одобрена локация на територията на гр. София. 9. Участникът в процедурата трябва задължително да притежава лиценз за туроператор или туристически агент. 10. Участникът да разполага с минимум двама служители отговарящи за осигуряване на хотелското настаняване на служители на възложителя, както и за осигуряването на наем на транспорт необходим за пътуването, застраховка и др. съпътстващи пътуването услуги. Служителите трябва да притежават минимум едногодишен опит свързан с изпълнение на посочените услуги. 11. Участникът да разполага с резервационна система (АМАДЕУС или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети), която да предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за актуалните цени на самолетните билети. 12. Участникът да разполага с минимум двама служители притежаващи удостоверение за завършен курс за работа с резервационни системи за продажба на самолетни билети и преминат курс по тарифиране към IATA или еквивалентна организация.Документ от BILLING SETTLEMNT PLAN (BSP) удостоверяващ към датата на подаване на офертата оторизация на участника, за кои авиокомпании има право за продажба на самолетни билети, членки на BSP България. /При участие на обединение поне един от участниците в него трябва да отговаря на горните изисквания/. 13. Участникът да осигури възможност за включване на Възложителя в програмите за лоялни клиенти на авиокомпаниите на институционално ниво. Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане на срока му на действие и окончателното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължи лихва от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ 1. Предложен процент отстъпка от „такса обслужване” за самолетни резервации (А) 30 т. 2. Предложен процент отстъпка за хотелско настаняване от „цена рецепция” в момента на резервацията (В) 40 т. 3. Освобождаване в процент от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването (С) 20 т. 4. Сума от стойностите на закупените билети, над която се предоставя бонусен /безплатен/ самолетен билет – икономична класа за европейска дестинация " 10т. А – оценка на отстъпката от „такса обслужване” за самолетни резервации А=(Аn/Аmax)х55 точки, където Аn – % отстъпка на n-тия кандидат, Аmax – максимален % отстъпка, дадена от кандидат В - Предложен процент отстъпка за хотелско настаняване от „цена рецепция” в момента на резервацията В =( В n/ В max)х25 точки, където В n – % отстъпка на n-тия кандидат, В max – максимален % отстъпка, дадена от кандидат С – Освобождаване в % от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването С =( С n/ С max)х10 точки, където С n – процент на освобождаване от глоби на оценяваната оферта, С max – най-високият процент освобождаване от глоби в офертите на участниците D - Сума от стойностите на закупените билети, над която се предоставя бонусен /безплатен/ самолетен билет – икономична класа за европейска дестинация". Оценката по този показател се формира по формулата: П1=(Pmin/Pn)х10 точки, където: Pn е сумата на n-тия участник, Pmin е минималната сума от стойностите на закупените билети предложена в офертите на участниците. В случай на абсолютно освобождаване на Възложителя от „такса обслужване” и глоби, предложението се равнява на 100 %. Общата комплексна оценка (КО) се получава като сбор от стойностите на показателите по формулата: КО = А +В+ С+D ПОКАЗАТЕЛЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ 1. Предложен процент отстъпка от „такса обслужване” за самолетни резервации (А) 30 т. 2. Предложен процент отстъпка за хотелско настаняване от „цена рецепция” в момента на резервацията (В) 40 т. 3. Освобождаване в процент от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването (С) 20 т. 4. Сума от стойностите на закупените билети, над която се предоставя бонусен /безплатен/ самолетен билет – икономична класа за европейска дестинация " 10т. А – оценка на отстъпката от „такса обслужване” за самолетни резервации А=(Аn/Аmax)х55 точки, където Аn – % отстъпка на n-тия кандидат, Аmax – максимален % отстъпка, дадена от кандидат В - Предложен процент отстъпка за хотелско настаняване от „цена рецепция” в момента на резервацията В =( В n/ В max)х25 точки, където В n – % отстъпка на n-тия кандидат, В max – максимален % отстъпка, дадена от кандидат С – Освобождаване в % от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването С =( С n/ С max)х10 точки, където С n – процент на освобождаване от глоби на оценяваната оферта, С max – най-високият процент освобождаване от глоби в офертите на участниците D - Сума от стойностите на закупените билети, над която се предоставя бонусен /безплатен/ самолетен билет – икономична класа за европейска дестинация". Оценката по този показател се формира по формулата: П1=(Pmin/Pn)х10 точки, където: Pn е сумата на n-тия участник, Pmin е минималната сума от стойностите на закупените билети предложена в офертите на участниците. В случай на абсолютно освобождаване на Възложителя от „такса обслужване” и глоби, предложението се равнява на 100 %. Общата комплексна оценка (КО) се получава като сбор от стойностите на показателите по формулата: КО = А +В+ С+D ПОКАЗАТЕЛЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ 1. Предложен процент отстъпка от „такса обслужване” за самолетни резервации (А) 30 т. 2. Предложен процент отстъпка за хотелско настаняване от „цена рецепция” в момента на резервацията (В) 40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/08/2015