Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирана болница за активно лечение по кардиология ЕАД, гр. Плевен, гр. Плевен, ул Ген. Владимир Вазов № 91, За: Благовеста Атанасова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 804480, E-mail: op@b-c-i.eu, Факс: 064 801751

Място/места за контакт: гр. Плевен, ул Ген. Владимир Вазов № 91

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://cardiopleven.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://cardiopleven.eu/category/profil-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Сключване на застраховка доброволно здравно застраховане на работниците и служителите на "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД, съгласно пълното описание на обекта на поръчката, неразделна част от документацията за участие"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85000000

Описание:

Услуги на здравеопазването и социалните дейности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховката доброволно здравно застраховане ще обхване застраховането на всички работници и служители на "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД, гр. Плевен. Към момента на обявяване на процедурата броят на подлежащите на здравно застраховане работници и служители е както следва: 83 жени и34 мъже.Застраховащият има право да променя броя на застрахованите лица взависимост от назначените и освободени работници и служители, съобразени с неговите нужди.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Плевен и страната

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето , което представлява участника в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.2.Декларация /свободен текст/ за използването на подизпълнител. Описва се наименованието на подизпълнителите, ако се предвижда участието на такива, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие /в свободен текст/ за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на условията, на които отговаря и участника , както и да удостовери тези обстоятелствас документи, които се прилагат към офертата на участника.3.Декларация за съгласие като подизпълнител /оригинал/ - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация /свободен текст/. 4.Участникът следва да осигури целия обхват от застрахователното покритие, което подробно описва в техническото предложение /свободен текст/ 5.Участникът следва да има възможност за предоставяне на денонощна 24 часова медицинска помощ в лечебни заведения по месторабота и на територията на цялата страна /декларация - св. текст/ 6.Участникът да има възможност чрез мобилни екипи и преносима техника да извършва медицински прегледи /декларация - св. текст/ 7. Участникът да притежава автоматизирана система за обработка на данни и поддръжка на електронно здравно досие, в което да се отразяват проведените прегледи на работещите /декларация - св. текст/ 8.Участникът да има денонощен call център, който да бъде на разположение на работниците и служителите /декларация - св.текст/ 9. Участникът да има лиценз за извършване на застрахователна дейност с обхват предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1) Годишна застрахователна премия за едно лице, работещо в болницата 2) План за организация при извършване на здравната дейност 3) Брой на изпълнени договори с лица от здравеопазването и аналогични по мащаб с възложителя и предмет на договорите - услуги, сходни с услугите по предмет на процедурата. 4)Списък на лечебните заведения, с които застрахователното дружество имат сключени договори.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публична поканата покана, техническата спецификация, методологията за оценка на офертите и договора за обществена поръчка са налични на профила на купувача. Запитванията по обществената поръчка могат да бъдат отправяни на e-mail: op@b-c-i.eu, факс: 064 801751 и на адрес: гр. Плевен, ул. "Владимир Вазов" 91 Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер. Крайният срок за входиране на офертите е: 04.08.2015г. до 17:00 часа, като мястото на входиране е адресът на лечебното заведение, а именно: гр. Плевен, ул. "Владимир Вазов" 91. Офертите ще се отварят на 05.08.2015г. на адрес: гр. София, 1172, бул."Г.М.Димитров" No: 1 в 14:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/08/2015