Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, ул. Черно море № 9, За: инж. Ганчо Ников зам. директор, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 73223, E-mail: dlsbalchik@gmail.com, Факс: 0579 72039

Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/%D1%82%D0%BF%E2%84%9642-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ Доставка чрез покупка на бензинови моторни триони за ТП " ДЛС Балчик" при "СИДП" ДП гр. Шумен” ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА: доставка на един брой универсален бензинов трион оборудван с двигател 2-MIX технология, с дълготрайна филтрираща система с предфилтриране и професионална антивибрационна система; нисък разход на гориво и вредни емисии в изгорелите газове, съответстващ на нормите за вредни емисии при моторни уреди EU II и един брой компактен бензинов трион оборудван с двутактов двигател 2-MIX технология, с оптимално водене и лесно управление; с устройство за бързо опъване на веригата ; с дълготрайна филтрираща система с предфилтриране и професионална антивибрационна система; нисък разход на гориво и вредни емисии в изгорелите газове, съответстващ на нормите за вредни емисии при моторни уреди EU II – с технически характеристики, съгласно техническа спецификация, публикувана в профила на купувача. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА: всички предлагани от участника стоки следва да бъдат фабрично нови, в запечатани опаковки без скрити или явни дефекти, с етикети на български език, съдържащи информация за производител и придружени с гаранционна карта. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА: Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо - предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен документ). За дата на доставката се счита датата на съставяне на приемо-предавателния протокол (стокова разписка или еквивалентен документ). СРОКОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Срок за доставка- не повече от 5 (пет) календарни дни, след сключване на доовора. 2. Срок на договора – 30.08.2015г. 3. Срок за подмяна на рекламирана стока – до 5 ( пет) календарни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. 4. Срок на валидност на предложението – 30 календарни дни, считано от дата на провеждане на процедурата

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42652000, 42642100

Описание:

Ръчни електромеханични инструменти
Машини за обработване на дърво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ: 1. Пределната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 1400.00лв. ( хиляда и четиристотин лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. 2. Условия и начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път в 10 (десет) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен документ) за извършената доставка. 3. Условия и начин на финансиране –Финансиране от стопанската дейност на стопанството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на Възложителя, находяще се на адрес: гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9, общ. Балчик, обл. Добрич

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП)и изискванията, поставени от Възложителя. 1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на ЗОП и указанията на Възложителя. Офертата задължително трябва да се отнася до пълния обем на поръчката. 2. Всеки участник има право да представи само една оферта 3. Ограничения при допускане на кандидатите – до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на ЗОП и на изискванията от възложителя, посочени в приложената документация на адрес http://dlsbalchik.dpshumen.bg/. 5. Отстраняването на участниците от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия, представил е непълна и/или не съответстваща на изискванията на Възложителя оферта. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 1. Възложителят утвърждава представеният от комисията протокол за класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка., след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при спазване изискванията на ЗОП. 2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи: •документи от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1-4 от ЗОП (оригинал или заверено копие), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. •декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 4. Когато в офертата на участника, определен за изпълнител е посочено, че той ще ползва подизпълнител/и, след сключване на договора за обществена поръчка, изпълнителят сключва договор/и за подизпълнение с обявения с офертата подизпълнител/и. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на договора за обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от тях на възложителя, заедно с доказателства, че не са нарушени забраните по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. Възложителят публикува договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях на своя профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цената на предложението трябва да е без ДДС и да се определи на базата на приложения към документацията образец на финансово предложение. Цените в предложението на кандидата да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена, на първо място се класира участникът, изтеглен чрез жребий между съответните участници с еднакви ценови предложения. Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила: Тегленето на жребий се извършва от комисията за провеждане на процедурата, като датата, място и часа на жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-ниски цени, които имат право да участват в жребия. Право да присъстват при тегленето на жребия имат и лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия чрез съобщение, публикувано на Профила на купувача на възложителя. Уведомените участници с еднакви най-ниски цени имат право да участват при тегленето на жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице. Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с лицето, подписало офертата от името на участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие. Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложили еднакви най-ниски цени и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се явили представител/и на участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето на жребия. Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от пликовете. Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Необходими документи ( съдържание на офертата) 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал, по Образец № 1). 2. Представяне на участника(оригинал, по Образец № 2) 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - (оригинал, Образец 3) 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец № 4) 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, по Образец № 5) 6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, по Образец № 6). 7. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки(оригинал, по Образец № 7 ако е относимо); 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, по Образец № 8), когато участникът ще ползва подизпълнител; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал. 10. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) - заверено от участника копие; При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано от всички участници в обединението, с което упълномощават това лице с право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението. 11. Техническо предложение, попълнено по Образец № 9 подписано от участника, в оригинал; 13. Ценовото предложение, попълнено по Образец № 10 подписано от участника, в оригинал; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 8 се представят от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 13. Предложения за участие в процедурата се приемат в деловодството на ТП „ДЛС Балчик” гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „Черно море“ № 9 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 06.08.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката, за която участва, адрес за кореспонденция, телефон (по възможност и факс), както и електронен адрес. 14. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на дата 07.08.2015г. от 13.00ч. в административната сграда на Възложителя- ТП „ДЛС Балчик” гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „Черно море“ № 9, ет.2. Допълнителна информация за поръчката, вкл. всички приложени образци, може да бъде намерена в " Профил на купувача" на адреса посочен в раздел І.1. от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/08/2015