Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация-ЕООД-Пазарджик, ул.Втори януари №6, За: инж. Иванка Савова ръководител ПСОВ GSM: 0889546009, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

.Описание на продукта: Синтетичен високомолекулярен полиелектролит /флокулант/ с обезпенител. Предназначение: обезводняване на утайките, получавани при пречистването на отпадъчните води в ПСОВ-Пазарджик, чрез високоскоростни центрофуги "HILLER". Агрегатно състояние: твърдо /микро гранули/. Опаковка: в торба по 25 кг., включваща флокуланта и обезпенителя. 2.2. Задължителни изисквания към продукта: Да бъде технологично съвместим с инсталациите и технологията в ПСОВ-Пазарджик и да не предизвиква запенване на центрата от центрофугите. Доставките ще се извършват с транспорт на изпълнителя, франко ПСОВ гр.Пазарджик – Мирянско шосе, през срока на действие на договора. Количествата на всяка доставка ще се уточняват с текущи заявки от страна на възложителя..

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24962000

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ОКОЛО 5 (ПЕТ) ТОНА ЗА ГОДИНА

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСОВ - гр.Пазарджик Мирянско шосе

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предлагания продукт да е: Да бъде технологично съвместим с инсталациите и технологията в ПСОВ-Пазарджик и да не предизвиква запенване на центрата от центрофугите. Агрегатно състояние: твърдо /микро гранули/. 1.1. С техническа характеристика: а). Външен вид – гранули; б). Йонен характер – катионен; в). Плътност - 0.8 - 0.9 гр/куб.см.; г). Разтворимост - напълно разтворим. 1.2. Средния разход на флокулант на тон сухо вещество утайка, при който се постига сухо вещество в кека не по-малко от 25%, при съдържание на сухо вещество в необезводнената утайка около 3%, следва да бъде не повече от 4,5 кг флокулант на тон сухо вещество утайка в промишлени условия. 2. Изисквания към участниците и съдържанието на офертата: 2.1. Списък на документите съдържащи се в офертата; 2.2. Данни за лицето, което прави поръчката-административни сведения: - образец №1 - оферта; - образец №2 - административни сведения; 2.3. Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 2.4. Образец №3 - декларация за запознаване уславията на поръчката; 2.5. Образец №4 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.9 от ЗОП. Наличието на някое от обстоятелствата по чл.47 ал.9 води до отстраняване на участника в процедурата; 2.6. Да представят документ, удостоверяващ, че участникът е производител, вносител или дистрибутор на продукта - предмет на настоящата поръчка; 2.7. Образец №7 – предложение за изпълнение на поръчката; 2.8. Образец №8 - ценово предложение; 2.9. Образец №9 и №10 – декларация за приемане клаузите на проекто-договора и проекто –договора; 2.10. Образец №11 - Декларация, съдържаща основните договори за доставки с предмета на поръчката, придружени с референции (минимум 2 броя) за приложение на флокулант при работа с центрофуги; 2.11.Документи и сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките, със съответните спецификации или стандарти; 2.12. Информационен лист за безопасност; 2.13. Фактура за мострата; 3. Изисквания по доставките на стоките: 3.1. Доставките ще се извършват с транспорт на изпълнителя, франко ПСОВ гр.Пазарджик – Мирянско шосе, през срока на действие на договора. 3.2. Количествата на всяка доставка ще се уточняват с текущи заявки от страна на Възложителя 3.3. Опаковка: в торби по 25 кг., включваща флокуланта и обезпенителя. 4. Срок за разсрочено плащане: до тридесет календарни дни от представяне на фактурата. 5. Начин на образуване на цената: в лева без ДДС за тон продукт /флокулант+обезпенител/ франко ПСОВ Пазарджик – Мирянско шосе. 6. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни. Проекта на договор се подписва и подпечатва на всяка страница, без да се попълва. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертата, заедно с всички документи в нея се предава на български език. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице. Офертите, които не отговарят на заложените изисквания няма да бъдат оценени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1-Цена на тон продукт без ДДС франко ПСОВ-Паз-к /най-ниска/ - 50 т. К2-Среден разход в промишлени условия /най-нисък/ - 40 т. К3-Срок на доставка /най-кратък/ - 10 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълната документация , образци, декларации и договор могат да се изтеглят от профила на купувача: vik-pz.com. За установяване на качествата на флокуланта се предвижда провеждане на тестове в промишлени условия. Всеки участник трябва да осигури 25 /двадесет и пет/ кг. флокулант заедно с представяне на офертата си. Флокуланта ще бъде платен от Възложителят. За целта в офертата си Участникът да приложи фактура. Данни на Възложителя: „ В и К – в ликвидация” - ЕООД гр.Пазарджик ул.”Втори януари” № 6 ЕИК: 822106665 МОЛ инж.Атанас Узунов. След изтичане на срока за подаване на офертите, ще бъде съставен график за провеждане на тестовете в промишлени условия, който ще се публикува на профила на купувача, заедно с датата за разглеждане на офертите. Представител на Участникът може да присъства на теста. За резултатите от теста ще бъде съставен протокол. Ще се оценява средния разход на флокулант на тон сухо вещество утайка в промишлени условия, постигнатия % сухо вещество и състоянието на кека на изход на центрофугата. Офертата на участник, който след провеждане на промишлените тестове, е постигнал резултат – съдържанието на сухо вещество в кека да е по-малко от 25%, съгласно т.1.2. , няма да бъде разглеждана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/08/2015