Версия за печат

BG-Бобов дол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бобов дол, ул. 27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на улици в населените места на Община Бобов дол и ремонт на V -то класна пътна мрежа по обособени позиции, както следва: обособена позиция №1: „Бетониране, обаластряване на улици в населени места на община Бобов дол; обособена позиция №2: „Основен ремонт на ул. „Иван Вазов”, ул.”Антим” и ул. с о.т.365 край река Бобовдолска до о.т.413 в обхвата на бл.72 в гр.Бобов дол”; обособена позиция №3: „Ремонт на V-то класна пътна мрежа: Почистване на канавки, банкети и водостоци; възстановяване на хоризонтална маркировка; насипване с трошен камък на изровени и труднопроходими при неблагоприятни атмосферни условия участъци от пътя” Възстановяване на уличната настилка на улици с трошено-каменна настилка в обхвата на вътрешната улична мрежа на с. Мламолово, с. Мало село и гр. Бобов дол; Възстановяване на бетоновата настилка на ул. Добрава и ул. от о.т.365 край река Бобов долска до о.т.413 в обхвата на бл.72, кв. Христо Ботев, гр. Бобов дол; Изкърпване на асфалтовата настилка в гр. Бобов дол., с. Големо село и с. Бабино; Възстановяване проходимостта на път KNL 1012 /Бабино-Голема Фуча-път III-623/, почистване на банкети от храсти и дървета и възстановяване на хоризонталната маркировка на път KNL 1013/Бабино-Долистово/ и път KNL 1016/Новоселяне-Коркина/ от км 9+130 до км 11+500

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233140, 45233141, 45233142

Описание:

Пътни работи
Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 98470 лв.(деветдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС, като за обособена позиция №1 е 17 500 лв.(седемнадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС; за обособена позиция №2 е 45 834 лв.(четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и четири лева) без ДДС; по обособена позиция №3 е 35 136 лв.(тридесет и пет хиляди сто тридесет и шест лева) без ДДС. Обема на ремонтните дейности е съгласно количествени сметки по съответните обособени позиции, неразделна част от настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

98470 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Бобов дол

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката да се осъществява при съобразяване с Техническото задание: 1. Да се изпълни съгласно обема в приложената количествена сметка за съответната обособена позиция. 2. Извозване на отпадъците да се извърши съгласно Разрешение за извозване на строителни отпадъци и земни маси. 3. Маршрута на движение на тежкотоварните автомобили превозващи строителни материали, строителни отпадъци и земна маса се съгласува с Община Бобов дол, отдел „Устройство на територията и инфраструктура”. 4. Да се приложи подробна количествено-стойностна сметка за обособената позиция с приложен анализ и единични цени. 5. За всички вложени материали да бъдат представени сертификат за произход и качество. 6. Офертата да бъде предоставена на хартиен и магнитен носител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва: 1. Данни за лицето, което прави предложението; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция; 3. Ценово предложение за съответната обособена позиция; 4. Декларация-списък на наличната техника(собствена или наета) за изпълнение на поръчката;За изпълнението на поръчката участниците следва да докажат, че разполагат минимум със следното оборудване (собствено или наето, със срок на наемане не по-кратък от срока за изпълнение на поръчката): по обособена позиция№1: комбиниран багер – 1 брой; товарен автомобил – 1 брой; валяк – 1 брой; фугорез - 1 бр.; машина за почистване и продухване на настилки - 1 бр.; по обособена позиция №2: товарен автомобил за извозване на фрезован материал; машина за механизирано разкъртване на асфалтови настилки; асфалторазстилач за машинно полагане на асфалтови настилки; валяк за уплътняване на асфалтови смеси; машина за полагане на грунд по настилки; машина за почистване и продухване на настилки; товарен автомобил за возене на асфалтова смес; по обособена позиция №3: товарен автомобил – 1 брой; комбиниран багер - 1 бр.; валяк – 1 бр.; машина за полагане на хоризонтална маркировка - 1 бр. 5. Копие на валидна застраховка професионална отговорност, съгл. чл.171, ал.1 от ЗУТ; 6.Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, удостоверяващ изискването за изпълнение на обекти от категорията, в която попада обекта на поръчката; 7. Списък на техническите лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството(чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП); 8. Срок на валидност на офертата –90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 9. Проект на договор, подписан от участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Срок за получаване на офертите: Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 17.00 ч. на 06.08.2015 г. на адреса на Възложителя – Община Бобов дол, гр. Бобов дол, ул.”27-ми октомври” №2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Общинска администрация Бобов дол.Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 14.30 ч. на 07.08.2015 г. в административната сграда на Възложителя, ет.1, ст.109. При сключването на договор класираният на първо място участник представя: 1. Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП; 2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП; 3. Гаранция за изпълнение на договора за съответната обособена позиция.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/08/2015