Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул."Пещерско шосе" № 66, За: Тонка Димитрова; Тенчо Василев, Република България, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: law_dimitrova@abv.bg, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: бул."Пещерско шосе" № 66

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150727qkJA2867064.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Предоставяне на универсални пощенски услуги на територията на Република България за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64113000

Описание:

Пощенски услуги, свързани с колетни пратки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално приети офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1.Идентификационни данни за лицето, което прави предложението, с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице, ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф "Вярно с оригинала". 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 2.1 Копие на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. Копието следва да е заверено от кандидата, като е положен неговият подпис, печат и гриф "Вярно с оригинала"; 2.2 Копие на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсална пощенска услуга, издадено от Комисията за регилиране на съобщенията - заверено копие от участника "Вярно с оригинала"; 2.3 Декларация - свободен текст от Участника за списък с офис/и с посочен/и адрес/и, телефон/и и лице/а за контакт, който/които ще са на разположение за осъществяване на пощенски услуги; 2.4 Декларация - свободен текст, за наличие на най-малко две МПС, които да са на разположение за осъществяване на пощенските услуги. Декларацията следва да бъде придружена от документ за собственост или договор за наем на МПС. 2.5 Участниците предлагат в офертата си общи условия и пълен ценоразпис на всички предлагани от тях услуги; 2.6 Декларация за съгласие с условията на проектодоговора; 2.7Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 3. Ценово предложение, попълнено съгласно Приложение № 1; 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Средна цена за вътрешни кореспондентски пратки до 50гр., формирана като средноаритметична стойност от цената на кореспондентската пратка до 50гр. - Изчислена и посочена от участника в ценовата оферта; К2 - Средна цена за вътрешни кореспондентски пратки от 51 гр. до 2 кг., формирана като средноаритметична стойност от цената на кореспондентката пратка от 51гр. до 2 кг. (Изчислена и посочена от участника в ценовата оферта); К3 - Средна цена за вътрешни колети до 10 кг., формирана като средноаритметична стойност от цените за вътрешни колети до 10 кг. (Изчислена и посочена от участника в ценовата оферта); К4 - Цена на услугата "Известие за доставяне" (обратна разписка); К5 - Цена за услуга "Препоръка"; Ценово предложение - попълнено съгласно Приложение № 1. Методиката за оценка е публикуване на профила на купувача на Възложителя в досието на поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/08/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на Профила на купувача. Отварянето на офертите ще бъде публично на 06.08.2015г. от 08:00 часа в административната аграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД на бул."Пещерско шосе" № 66. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/08/2015