Версия за печат

BG-Севлиево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БЯЛА ЕООД, ул. Никола Д. Петков № 6, За: инж. Христо Шипкалиев, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 31127, E-mail: bjala@abv.bg, Факс: 0675 33555

Място/места за контакт: Севлиево, ул. Никола Д. Петков № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik-sevlievo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik-sevlievo.com/?page_id=710.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Несортиран трошен камък (НТК) размер 40, за запълване на изкопи при ремонти на ВиК мрежата

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44912000

Описание:

Различни видове строителен камък


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

4000 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Севлиево

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката по всяка заявка на Възложителя трябва да се изпълни в срок от 24 часа от получаване на заявката при доставчика, с негов транспорт, на негова отговорност и риск.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/08/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Проектът на писмен договор който Възложителят ще сключи с лицето определено за изпълнител на поръчката (доставчик) може да бъде получен на хартиен носител, или в електронен вариант, след заявка, на горепосочените адрес, телефон, факс и електронен адрес на Възложителя; или да бъде изтеглен от Профила на купувача в Интернет. НТК следва да отговаря на приетите в практиката технически норми и да няма примеси които могат да доведат до осезаемо влошаване на качеството на запълването на изкопите (като например слягане или пропадане на мястото на запълнения изкоп, и др. подобни). Съдържанието на други материали – примеси, както и другите качествени показатели, на които трябва да отговаря всяка от отделните доставки, следва да са съобразени с нормите, действащи в Европейския съюз и България, а доставчикът следва да притежава необходимите (според закона и практиката) сертификати, удостоверяващи възможността му да изпълнява доставките в необходимите количества и качества. Възложителят има правата във всеки момент да иска отдоставчика доказателства за изпълнението на това изискване. Непредставянето на такива доказателства, неистинността на такива доказателства, както и неизпълнението на което и да е от задълженията на доставчика е основание за предсрочно прекратяване на договора с изявление на Възложителя, без същият да дължи на Доставчика каквито и да било компенсации, обезщетения или неустойки. Кандидатите могат да присъстват на процедурата по чл. 101г (3) от Закона за Обществените Поръчки, която ще се проведе на 18 Август 2015 г. в 14.00 ч. на адреса на управление на Възложителя, в Административна сграда, ет.2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/08/2015