BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, ул. „Шести септември” 250 на водовземни скоби, връзки и свързващи елементи и изделия, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по приложена към поканата примерна Техническа спецификация, периодично, след заявка с приложена спецификация, за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на договора или до сключване на договор с избрания Изпълнител по предстояща процедура по ЗОП. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44530000, 44167200, 44167110 (AA11)

Описание:

Съединителни скоби
Ремонтни фланци и скоби
Фланци (Стомана )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочените номенклатурни позиции в приложената към поканата Примерна Техническа спецификация са ориентировъчни и не са задължителни за Възложителя. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции съобразно нуждите и възможностите на Дружеството. Посочената стойност е максимално допустимата съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и не задължава Възложителя да я оползотвори в пълен обем.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в Техническата спецификация, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящата покана - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена обща, в лева, без ДДС – 0 – 80 точки Този критерий се оценява по следната формула: К1 = (К1 мин./К1конкретна)*80 Предложените цени да бъдат в лева, без ДДС, с точност до втория десетичен знак, записани цифром, и да включват всички разходи по доставката до складова база на Дружеството - гр. Пловдив, бул. „Шести септември” 250. На оценка подлежи общата стойност на доставката, която се получава като сума от общите стойности на таблиците по начина, посочен в Образец 2. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат единични цени за всяка една от номенклатурните позиции, посочени в Техническата спецификация, съответно в Образец 2. В случай, че участниците не посочат единична цена за някоя от номенклатурните позиции, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка. К2 – Срок на доставка – 0-10 точки Този критерий се оценява по следната формула: К2 = (К2минимален/К2конкретен)*10 Срокът на доставка не може да бъде по-кратък от 1 (един) работен ден. В случай, че офертата не отговаря на това изискване, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. К3 - Гаранционен срок – 0-10 точки Този критерий се оценява по следната формула: К3 = (К3 конкретен/ К3 максимален) * 10 Участниците да предложат гаранционен срок в години, не по-дълъг от 20 (двадесет) години, след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол. В случай, че предложат гаранционен срок, който не е съобразен с изискването на Възложителя, офертата няма да подлежи на разглеждане и оценка. КО = К1 + К2 + К3 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 04.08.2015 г. (вторник) в 09.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2015