Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров №68, За: Ралица Тодорова и инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=542.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на противопожарно облекло, необходимо за ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово за 2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35111200

Описание:

Противопожарна екипировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимото за доставяне противопожарно облекло е посочено в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна на сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел : ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Количеството на всяка отделна доставка се извършва след изрична писмена заявка от страна на Възложителя (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна доставка (т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност).Доставките ще се извършват в максимален срок до 5 (пет) работни дни след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, в рамките на работното време на Изпълнителя и съгласно условията на проекта на договора и до определеният максимален финансов ресурс от Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68.

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описание на минималните изисквания за изпълнение на доставките предмет на настоящата публична покана могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите и на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес : http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА; 2.Условия и начин на плащане: Заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на посочената единична цена в лева без вкл.ДДС съгласно ценовото предложение на участника, която е фиксирана и не подлежи на промяна през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от Възложителя финансов ресурс.Стойността на доставките ще се заплаща по банков път или на касата на ТП ДЛС Черни Лом от стопанската дейност на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя; 3.Критерий за оценка на офертите- Предложена най-ниска обща крайна едивична цена в лева без вкл.ДДС за извършване на доставките, като предложената крайна единична цена в лева без вкл.ДДС за конкретния артикул включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на доставката до административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово. Посочената единична цени в ценовото предложение не подлежат на промяна през целия период на договора. 4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като срок за получаване на офертите; 5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101в от ЗОП, а именно: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението (Представяне на участника- образец); 5.2.Техническо предложение- образец; 5.3. Ценово предложение- образец; 5.4.Декларация за приемане условията на проекта на договора- образец; 5.5.Срок на валидност на офертата; 6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР :Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. При сключването на договор, класираният на първо място участник представя: 6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или представянето им служебно на Възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: - откаже да сключи договора; - не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП; - не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП. 7.Срок на договора-до 31.12.2015г.вкл. 8.Срок на валидност на предложението- 90 ( деветдесет) дни от крайният срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Получените оферти ще се разглеждат на 31.07.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул.Михаил Маджаров №68.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2015