Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова; Желко Дерменджиев, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156; 0559 29127, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на процедурата по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП е извършване на доставка чрез покупка на 1 брой специализирано транспортно средство за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Карнобат. Изпълнението на доставката, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на всички действащи нормативи. Техническите характеристики на МПС са подробно описани в Техническата спецификация. Настоящата поръчка се възлага в изпълнение на Договор № 50/3/3211541/17.02.2015 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие”, „Местна инициативна група Карнобат” и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”. Проектът е в съответствие с целите на Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”, в частност разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони. Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот на населението на територията на община Карнобат посредством предоставянето на по-качествени социални услуги за потребителите на Домашен социален патронаж-Карнобат. Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез изпълнението на конкретните цели: 1.Повишаване качеството на социалните услуги предоставяни чрез домашен социален патронаж чрез закупуване на 1бр. МПС, с което ще се разшири териториалния обхват и ще се съкрати времето за доставка на храна по домовете на потребителите, което от своя страна ще повиши достъпността до социалните услуги в общината. 2.Повишаване качеството на социалните услуги предоставяни чрез домашен социален патронаж чрез закупуване на електроуреди, което ще доведе до повишаване количеството на приготвената храна за единица време, при спазване на стандартите и технологията на нейното приготвяне. 3.Популяризиране на социалните услуги в общността и повишаване чувствителността на обществото към проблемите и възможностите на хората в неравностойно положение. Специфични цели: 1.Подобряване на достъпността и качеството на основните услуги за населението (вкл. за децата и уязвимите групи); 2.Подобряване на качеството на техническата, социалната и културна инфраструктура за създаване на по-добра жизнена среда в населените места.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой специализирано транспортно средство за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Карнобат

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24150 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

най - близкото до гр. Карнобат представителство на съответната марка автомобили

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а) списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; участникът следва да е изпълнявал доставки еднакви или сходни с предмета обществената поръчка; Под предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката да се разбира извършване на доставки на леки автомобили. б)Доставката на автомобила, предмет на поръчката, да се извърши в най - близкото до гр.Карнобат представителство на съответната марка автомобили. в)В предложената цена (в български лева, без вкл. ДДС) да бъдат включени всички разходи по: - доставката до най - близкото до гр. Карнобат представителство на съответната марка автомобили; - всички митни сборове и такси, и други държавни вземания, които са дължими при внасяне на автомобила в страната и са заплатени от изпълнителя, транспортни разходи, документация и др.; - екотакса. ІІ. Срок за изпълнение на поръчката: до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора. ІІІ.Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за подаване на офертата. ІV. Гаранция за изпълнение на договора: 5 (пет) % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес в срок до 17,00 часа на 30.07.2015 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Карнобат”. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец; 2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години – по образец; 3.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, гаранционен срок, срок на валидност на офертата. 4.Ценово предложение. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Карнобат”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 31.07.2015 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2015