Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: nstoychev_mbaltrg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД. за срок от 1 година от датата но подписване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24100000

Описание:

Газове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества, както и наименованията на медицинските газове, предмет на доставката, са отразени в "Образец на ценовата оферта", който образец всеки кандидат може да получи от профила на купувача възложителя. Офертата трябва да съдържа всички позиции, посочени в образеца на ценова оферта. Не се допускат самостоятелно обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"МБАЛ - Търговище" АД, Вещеви склад.

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СПИСЪК НА ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ : Указания за подготовка на оферта и необходими документи за участие: 1.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя с легализиран превод на български език. 2. Документ за регистрация по ЗДДС, ако участникът е регистриран – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”. Ако не е регистриран по ЗДДС също да удостовери това обстоятелство с декларация; 3. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда офертата в случай, че това не е закониият представител на участника - оригинал или нотариално заверено пълномощно; 4. Декларации - 2 броя, за отсъствие на обстоятелствата съответно по чл.47, ал.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП, по образци. Декларациите се представят от всички управители или всички членове на управителния орган на участника, а в случай че членове са юридически лица – и от техните представители в съответния управителен орган; 5. Декларация за ползване на подизпълнители – по образец. Декларация от подизпълнителя (в случай, че бъде използван такъв), че е съгласен да участва в обществената поръчка като такъв; 6. Административна справка – по образец; 7. Декларация, че участникът разполага с техническото оборудване необходимо за извършване на доставките, придружена от копие/я на регистрационния/те талон/и на превозното/ите средство/а. 8. За кислород в бутилки (газообразен) и течен кислород, участникът следва да представи: - Разрешение за търговия на едро с медицински газове, издадена от ИАЛ – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала”. - Разрешение за употреба в Република България или Разрешение за производство/внос на оферираните продукти – копия заверени с гриф „Вярно с оригинала”. - В случай, че участникът не е производител, той следва да представи: документи, удостоверяващи правото му да извършва търговия на едро на оферираните продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка – пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия – оригинал или нотариално заверено копие. 9. Описание и техническа спецификация на предлаганите продукти. 10. Сертификати за качество на оферираните медицински газове, издадени от компетентен орган в страната на производителя - копия заверени с гриф "Вярно с оригинала". 11. Ценова оферта по приложения образец; 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, с указани страници за всеки документ. Изисквания към документите: - Всички документи към офертата следва да бъдат на български език. - Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице. - По офертата не се допускат никакви вписвания , изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето /лицата, упълномощени от участника, които го представляват/. Офертите, които не отговарят на заложените в поканите изисквания няма да бъдат оценени. В офертата посочете предлаганият от Вас срок на разсрочено плащане . Срокът на разсрочено плащане да се счита от датата на получаване на доставката, придружена от оригинална доставна фактура.Минималният срок на разсрочено плащане да е 30 календарни дни. Доставките ще се извършват на базата на писмени месечни заявки. Срок на доставката след писменна заявка не може да бъде по-дълъг от 72 часа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: Плик № 1 „Документи за подбор“: - В пликът се поставят данни за лицето , което прави предложението и всички документи описани в настоящата покана без ценовата оферта. Плик № 2 „Предлагана цена“ – ценово предложение без ДДС и всички съпътстващи разходи, франко Купувача. Двата плика се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес на възложителя, предмет на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и елекронен адрес. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 101 в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: - Представената оферта е постъпила в незапечатан плик; - Представената оферта е постъпила с нарушена цялост; - Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. Място и срок за подаване на офертите – в гр. Търговище , “МБАЛ – Търговище “ АД, кв. “Запад”, деловодство до 16.00ч. на 29.07.2015 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 30.07.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на МБАЛ - Търговище АД. При сключване на дагавар спечелилият участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост на управителя/ и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/07/2015