Версия за печат

BG-с. Петлешково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Проф. д-р Иван Димитров Киряков, Република България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Място/места за контакт: Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за животновъдството в Добруджански земеделски институт

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000

Описание:

Разни медикаменти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ветеринарни медикаменти и консумативи с максимално допустима обща прогнозна стойност до 35 000 лв. без ДДС, подробно описани в Документацията за участие в процедурата, публично достъпна в профила на купувача на възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Добруджански земеделски институт, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяните ветеринарни медикаменти и консумативи следва да покриват минималните технически изисквания, посочени от възложителя в документацията за участие, публикувана на интернет-сайта на възложителя, и да не надхвърлят прогнозната стойност, посочена в публичната покана. Цената е франко склада на възложителя и включва абсолютно всички разходи по транспорт, опаковка, вносни мита и такси (ако има такива). Кандидатите следва да представят предложения по всички 69 компоненти на доставката. При липса на предложения по един или повече компоненти на доставката, кандидатът ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ценовите предложения от офертите, които не покриват минималните изисквания, посочени от възложителя, и/или надвишават максимално допустимата цена на доставката, посочена в публичната покана, няма да се разглеждат. При непълно техническо и/или ценово предложение, при некоректно попълнени образци и приложения от документацията за участие, офертата няма да бъде допусната до оценяване. Кандидатите са длъжни да представят: 1.Административна информация за участника по образец; 2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 3. Попълнен образец на ценовата оферта (по образец); 4.Техническо предложение (по образец); 5. Заверено копие на валиден лиценз (разрешително) за търговия с ветеринарни медикаменти и консумативи съгласно изискванията на ЗВМД (Закона за ветеринарно-медицинската дейност)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна нформация, документация за участие, технически спецификации, минимални изисквания и приложения за попълване от участниците са публикувани на интернет-адрес http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk&idp=201506

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2015