Версия за печат

BG-Куклен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Куклен, ул. Александър Стамболийски № 43, За: г-н Илхан Кадир - зам. кмет на Община Куклен, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: kmet@kuklen.org

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20150714cJQg176172.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА №2, С ДЪЛЖИНА L = 331,89 M., НАХОДЯЩ СЕ В ПРОМИШЛЕНО – ТЪРГОВСКА ЗОНА КУКЛЕН, МЕСТНОСТ „КАПСИДА”, ГР. КУКЛЕН, ОБЛ. ПЛОВДИВ – ЕТАП І”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествената сметка, неразделна част от документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

139000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обектът на обществената поръчка е разположен североизточно от път II-86 Пловдив – Асеновград /в ляво по растящият километраж/ и югоизточно от съществуващ път към летище Маврудово на около 1км южно от кръстовището за летището – път III 8601 и на около 380м южно от кръстовището за гр. Куклен.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.1. Изисквания за подбор на участниците Участници или кандидати могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. 2.1.1. Административни изисквания а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: 1 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 2 за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 3 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 4 за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 5 за предтъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност. в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г) Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. д) Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, който да е свързан по смисъла на § 1,т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. е) Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 2.1.2. Технически изисквания а) Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строителство. За доказване на това обстоятелство се представя копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и контролен талон (по чл. 33 и чл. 34 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя) или копие на декларацията или удостоверението за наличие на такава регистрация, копие на еквивалентния документ от участниците, установени в друга държава -членка на Европейския съюз б) Участникът трябва да е изпълнил поне 3 /три/ договора за строителство през предходните през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата и: 1) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 2) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 3) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; в) Участникът трябва да разполага с персонал - ръководен и изпълнителски за изпълнение на поръчката, а именно: Ръководител на обекта - 1 брой Квалификация: строителен инженер или аналогична Общ професионален опит: не по-малко от 8 (осем) години Специфичен професионален опит: не по-малко от 5 (пет) години специфичен опит на позиция ръководител на строеж или заместник ръководител. продължава в допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена – П1; 2. Срок за изпълнение на поръчката – П2; 3. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката – П3. Методика за определяне на относителната тежест на показателите в комплексната оценка на офертата. За първия показател – П1 • Максималният брой точки за П1 е 40 • Максималният брой точки (40 т.) получава офертата с най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: Най-ниска предложена цена П1 = -------------------------------------------- х 40 Предложена цена от участника Забележка: Закръглението е до втория знак след десетичната запетая. За втория показател – П2 • Максималният брой точки за П2 е 20 • Максималният брой точки (20 т.) получава офертата с най-кратък общ срок за изпълнение на строителството (срокът трябва да е в календарни дни и да е в цели числа, например: 10, 15, 19 дни и т.н.). Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок за изпълнение на строителството по следната формула: Най-кратък предложен срок за изпълнение П2 = -------------------------------------------------------------- х 20 Предложен срок от участника Забележка: Закръглението е до втория знак след десетичната запетая За третия показател – П3 • Максималният брой точки за П3 е 40 ; • Относителната тежест на показателя се определя въз основа на експертна оценка (от 0 до 30 точки) съгласно следната таблица, съгласно методологията, приложение към документацията

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Геодезист - 1 брой Квалификация: инженер геодезист, специалност „Геодезия“ или „Земеустройство“ или „Маркшайдерство“ или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма такива специалности); Общ професионален опит: не по-малко от 6 (шест) години; Специфичен професионален опит: не по-малко от 4 (четири) години специфичен опит. Отговорник по качеството - 1 брой Квалификация: строителен инженер или инженер-химик или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма такива специалности) и с обучение по системи за управление на качеството - вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството; Общ професионален опит: не по-малко от 5 (пет) години; Специфичен професионален опит: не по-малко от 3 (три) години Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 брой Квалификация: строителен инженер или професионална квалификация техник; Да притежава не по-малко от 3 (три) години опит на такава позиция и валиден сертификат за КБЗ. Тези изисквания се доказват със следните документи: 1. Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка г) Участникът трябва да притежава валидна Застраховка „Трудова злополука“ на персонала на участника. (изисква се към момента на сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка) д) Участникът трябва да притежава валидна Застраховка „Професионална отговорност в строителството (изисква се към момента на сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка) е) Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат), внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат), както и внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, сертифицирана по стандарт BS OHSAS 18001:2007 (или еквивалентен сертификат). Сертификатите, следва да бъдат с обхват, приложим към предмета на поръчката, издадени от органи, установени в Република България или други държави - членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в приложимия обхват на поръчката, за опазване на околната среда и за осигуряване на безопасни условия на труд. ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Отварянето на офертите ще се извърши на 24.07.2015 год. от 09:30 ч. в сградата на общинска администрация Куклен, заседателна зала, адрес: гр.Куклен, община Куклен, ул."Александър Стамболийски" № 43.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/07/2015