Версия за печат

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “БИОМЕД-99” ЕООД, ул. Търговска № 2, За: Лъчезар Цветанов Ценков, България 3700, Видин, Тел.: 0888 738524, E-mail: biomed-99@mbox.contact.bg

Място/места за контакт: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “БИОМЕД-99” ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.biomed-99.com/.

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/biomed-99-149/op-publichni-pokani/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът на настоящата обществена поръчка е по смисъла на Глава 8 "а", чл.14, ал.3 и 4 от Закона за обществени поръчки. Обществената поръчка е с предмет отпечатване и предоставяне на ваучери за храна при МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “БИОМЕД-99” ЕООД, гр.Видин

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Заявените ваучери за храна ще се отпечатват с номинал от 10 лева- прогнозно количество - 2 702 броя годишно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27020 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “БИОМЕД-99” ЕООД, гр.Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Ваучерите за храна следва да бъдат отпечатани, съобразно всички изисквания, посочени в чл.22, ал.2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МФ и МТСП за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор- да съдържат всички реквизити, включително изискуемите способи за защита. 2. Ваучерите да се доставят пакетирани в индивидуални защитени пликове, съответстващи на предварителната заявка на възложителя и да се предоставят единствено на определеното и упълномощено от възложителя лице при подписването на договора. 3. Доставката на ваучери следва да се извърши в срок до 5 /пет/ работни дни, като операторът гарантира сигурността и сроковете на доставка. 4. Предлаганите ваучери да бъдат с номинал от 10 лв. 5. Участниците в процедурата следва да представят заверено от тях копие на разрешението за извършване на дейност като оператор на ваучери и декларация свободен текст, че разрешението не му е отнето или не е в процедура по отнемане на разрешението по реда на чл.11 от Наредба № 7 от 09.07.2003г. на МФ и МТСП. 6. Участниците следва да представят списък с търговските обекти на територията на гр.Видин, с които операторът има сключени договори с точен адрес. 7. Участникът следва да представи заверено копие на договор, сключен с куриерска фирма, с която ще се извършват доставките.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите ще се извърши по критерий „Най- ниска цена”. На първо място ще бъде класиран участникът, предложил най ниска цена, формирана като обща стойност за изпълнение на поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническата спецификация, образците на необходимите декларации и на ценово предложение и проектът на договор са публикувани в Профила на купувача - http://sop.bg/biomed-99-149/op-publichni-pokani/ Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2015