Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров №68, За: Ралица Тодорова и инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=515.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на домашни потреби за нуждите на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово при СИДП ДП Шумен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39220000, 39221100, 39221110, 39222110, 39222120, 39223000, 39241100, 39241110, 39221000, 39221120, 39221121, 39221122, 39221123, 39221130, 39221180, 39221200, 39221210

Описание:

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство
Кухненска посуда
Домакински съдове
Ножове и чинии за еднократна употреба
Чаши за еднократна употреба
Лъжици, вилици
Ножове
Ножове за хранене
Кухненско оборудване
Чаши
Чаши за чай или кафе
Малки чаши за чай или кафе
Чаши за пиене
Съдове за хранителни продукти
Готварски принадлежности
Съдове за сервиране
Чинии


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите артикули (домашни потреби) са посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна на сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел : ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.Видовете артикули са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договор. Количеството на всяка отделна доставка се извършва след изрична писмена заявка от страна на Възложителя (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна доставка (т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност).Доставките ще се извършват в максимален срок до 2(два) работни дни след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, в рамките на работното време на Изпълнителя и съгласно условията на проекта на договора и до определеният максимален финансов ресурс от Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68.

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описание на минималните изисквания за изпълнение на доставките предмет на настоящата публична покана могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите и на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес : http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА; 2.Условия и начин на плащане: Заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на единични цени в лева без вкл.ДДС съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от Възложителя финансов ресурс.Стойността на доставките ще се заплаща по банков път или на касата на ТП ДЛС Черни Лом от стопанската дейност на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя; 3.Критерий за оценка на офертите- Предложена най-ниска обща крайна единична цена в лева без вкл.ДДС за извършване на доставките, като предложената крайна единична цена в лева без вкл.ДДС за всеки конкретен артикул включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на доставката до административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово. Посочените единични цени в ценовото предложение не подлежат на промяна през целия период на договора. 4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров №68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като срок за получаване на офертите; 5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101в от ЗОП, а именно: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението (Представяне на участника- образец); 5.2.Техническо предложение- образец; 5.3. Ценово предложение- образец; 5.4.Декларация за приемане условията на проекта на договора- образец; 5.5.Срок на валидност на офертата; 6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР :Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. При сключването на договор, класираният на първо място участник представя: 6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или представянето им служебно на Възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: - откаже да сключи договора; - не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП; - не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП. 7.Срок на договора- 1 (една) година от датата на сключване на договора или до изчерпване на определения финансов ресурс от Възложителя, което събитие настъпи по-рано. 8.Срок на валидност на предложението- 90 ( деведесет) дни от крайният срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Получените оферти ще се разглеждат на 20.07.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул.Михаил Маджаров №68.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/07/2015