Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Магдалена Георгиева по процедурата - 02 91451434; Сава Добрев по предмета - 02 91451134, Република България 1000, София, Тел.: 02 91451434, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Алексанъдр I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_10_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64220000

Описание:

Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно клаузите на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, гр. София, пл. Княз Александър I № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да осигури техническа съвместимост на комуникационните услуги със средствата за радиовръзка по стандарт МРТ-1327, включително средствата за радиовръзка, собственост на БНБ. 2. Участникът да осигури национално покритие на комуникационните услуги на пътища и магистрали на територията на Република България. 3. Участникът да осигури покритие на комуникационните услуги на големите градове в страната. 4. Участникът да осигури екипи за поддръжка на комуникационните услуги в 24-часов режим на работа. 5. Участникът да поддържа склад с необходимия запас резервни части за осигуряване на комуникационни услуги за времето на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника. 2. Представяне, съгласно образеца на възложителя. 3. Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е в съответствие с Приложение № 1 „Техническа спецификация - параметри на комуникационните услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка" на Възложителя, и да съдържа следните декларации: 1. Декларация за техническа съвместимост на комуникационните услуги със средствата за радиовръзка по стандарт МРТ-1327, включително средствата за радиовръзка, собственост на БНБ; 2. Декларация за национално покритие на комуникационните услуги на пътища и магистрали на територията на Република България; 3. Декларация за покритие на комуникационните услуги на големите градове в страната; 4. Декларация за наличие на екипи за поддръжка на комуникационните услуги в 24-часов режим на работа; 5. Декларация за поддържане на склад с необходимия запас резервни части за осигуряване на комуникационни услуги за времето на договора. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен него/техен представител. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1, до г-н Велчо Илийчовски –директор на дирекция „Обществени поръчки“; Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка“. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 17.07.2015 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка: БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2015