Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. Гурко № 6, За: Красимир Крайчев, началник на отдел ПИС, България 1000, София, Тел.: 02 9492088, E-mail: k_kraichev@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: Дирекция Информационни системи, отдел ПИС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Пълното описание на поръчката е: „Доставка и инсталация на лицензи за осигуряване на кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси на ИА ЕСМИС“. ИА ЕСМИС разполага със закупена, инсталирана и конфигурирана резервирана система тип „защитна стена“, включваща две устройства PA-3020 от ново технологично поколение. За реализиране на защитните функционалности, гарантиращи не само необходимата сигурност на връзката на корпоративната мрежа на ИА ЕСМИС с Интернет, но и необходимото балансиране на Интернет трафика, са необходими лицензи за реализиране на защитните функционалности на агенцията. С помощта на реализираните в тази система върхови технологии ИА ЕСМИС ще бъде в състояние да открива и анализира много по-бързо и ефикасно заплахите за сигурността на информационните ресурси и ефективно да инспектира и филтрира входящия и изходящ трафик в мрежата. В резултат на прилаганите нови технологии ще бъдат идентифицирани редица проблеми в конфигурацията на информационните ресурси на агенцията и ще бъдат констатирани и отстранени редица реални заплахи. Необходимо е подновяване на лицензите. В случай, че те не бъдат подновени, това ще доведе до невъзможността да се получават обновявания, включващи нови сигнатури и уязвимости (IPS/Anti-virus/URL ) с които работят функционалните защитни модули на системата. Това е особено важно за поддържане на установеното високо ниво на защита на ИТ инфраструктурата от нови и еволюиращи заплахи. В случай на възникване на хардуерен проблем със някой от двата модула на защитната система, липсата на активен лиценз за поддръжка няма да даде възможност за подмяна на дефектиралия/дефектиралите компоненти или за подмяна на някоя от двете защитни стени, които към момента се използват в ИА ЕСМИС. Реализираната отказоустойчива архитектура принципно гарантира, че защитната стена ще продължи да функционира при отпадане на активното устройство, но ако то е дефектирало, липсата на активен лиценз за поддръжка няма да позволи неговата подмяна, което в дългосрочен план ще представлява риск за функционалността на вътрешната мрежа на ИА ЕСМИС. Подновяване на лицензите на имплементираната в мрежата на агенцията защитна стена PA-3020 на Palo Alto Networks е за срок от една година, както следва: 1.Threat prevention subscription for devices PA-3020 in HA pair (PAN-PA-3020-TP-HA2) – 2 бр. лицензи; 2. PANDB URL filtering subscription for devices PA-3020 in HA pair (PAN-PA-3020-URL4-HA2) – 2 бр. лицензи; 3.Partner enabled premium support for 1 year for devices PA-3020 (PAN-SVC-BKLN-3020) – 2 бр. лицензи;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48730000

Описание:

Софтуерни пакети за защита


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и инсталация ня 6 броя лицензи, както следва: 1.Threat prevention subscription for devices PA-3020 in HA pair (PAN-PA-3020-TP-HA2) – 2 бр. лицензи. 2. PANDB URL filtering subscription for devices PA-3020 in HA pair (PAN-PA-3020-URL4-HA2) – 2 бр. лицензи. 3.Partner enabled premium support for 1 year for devices PA-3020 (PAN-SVC-BKLN-3020) – 2 бр. лицензи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14160 USD

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ИА ЕСМИС

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи абсолютно всички изискуеми документи посочени в публичната покана на Възложителя. Публичната покана на Възложителя може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители 6. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на поръчката е една година. Офертата, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 20.07.2015 г. от 14.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - документацията и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/07/2015