Версия за печат

BG-ЛЯСКОВЕЦ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА, УЛ.ТРЕТИ МАРТ № 1, За: Мария Маринова, България 5140, ЛЯСКОВЕЦ, Тел.: 0894 621164, E-mail: mig_zaedno@abv.bg

Място/места за контакт: Лясковец

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mig-zaedno.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mig-zaedno.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка се състои в осигуряването на публичност и информационни дейности за прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на МИГ Лясковец - Стражица, чрез отпечатването и доставката на книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на Стратегията за местно развитие (СМР), информация и снимки на спечелилите проекти

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22100000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни книги, брошури и диплянки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът включва изработка и доставка на книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти - 1000 бр. (цвят: 4+4, хартия: 40-60 гр., корици: твърди, брой страници: 50 стр.)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Лясковец, обл.Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Във възлагането на обществената поръчка чрез публична покана могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от възложителя в настоящите указания за участие. 2. Участниците трябва да притежават професионална компетентност и опит за извършване на доставките и дейностите, предвидени в договора за възлагане на обществена поръчка. 3. Изпълнителят е длъжен да спази изискванията на възложителя, към одобрената документация за участие в „публична покана” за възлагане на обществената поръчка, договора за изпълнение на поръчката, както и действащите нормативни изисквания за този вид дейност. 4. Всички изработвани и доставяни артикули и информационни материали трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. относно мерките за информация и публичност на програмите, съфинансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Приложение № 8 към чл. 52 „Изисквания за публичност на дейността и източниците на финансиране по ос 4 "ЛИДЕР", т. А. „По дейността на МИГ” от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите се извършва въз основа на получената от всеки участник комплексна оценка (КО). Комплексната оценка (КО) се получава като сбор от оценката на отделните показатели по посочената формула КО = С х 20% + В х 10% + Ц х 70%. При оценка на всеки един от показателите, комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. Показатели: 1.Срок за изработка и доставка на информационните материали - книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти (С) - максималната оценка е 100 точки, с тегловен коефициент в комплексната оценка – 20%. „Срокът за изработка и доставка на информационните материали” представлява предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от датата, следваща датата на получаване на заявка, подадена от страна на възложителя, до момента на предаване на изготвените информационни материали на мястото за изпълнение на поръчката. Срокът за изработка и доставка на информационни материали се оферира от участника в техническото му предложение (Образец № 2), като се изчислява по следния начин: С = (Сmin/Сi) х 100 където: Сmin – минималният предложен срок за изработка и доставка на информационни материали (книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти) в календарни дни, в офертите на участниците;Сi - предложен срок за изработка и доставка на информационни материали в оценяваната оферта на конкретния участник. 2. Време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени информационни материали - книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти (В) - максималната оценка е 100 точки, с тегловен коефициент в комплексната оценка – 10%. "Време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени информационни материали” представлява предложеният от участника срок, посочен в астрономически часове, включващ времето от момента на получаване на писмено уведомление от изпълнителя за установени грешки в изработените и доставени информационни материали, до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности чрез доставянето на материали без грешки и подписване на двустранен констативен протокол за действителното отстраняване на същите.Предложеното от участника време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени информационни материали трябва да бъде спазвано при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.Времето за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени информационни материали се оферира от участника в техническото му предложение (Образец № 2), като се изчислява по следния начин: В = (Вmin/Вi) x 100, където:Вmin – минималното предложено време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени информационни материали (книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти) в астрономически часове, в офертите на участниците; Вi – предложеното време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени информационни материали в оценяваната оферта на конкретния участник. 3. Предлагана цена (Ц) - максималната оценка е 100 точки, с тегловен коефициент в комплексната оценка – 70%. Предлаганата от всеки участник цена за изработка и доставка на информационни материали (книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти) трябва да включва всички разходи за качественото изпълнение на предмета на поръчката съобразно изискванията на възложителя в описания вид и обем. Предлаганата цена се оферира от участника в ценовото му предложение (Образец № 3), като сеизчислява по следния начин:Ц = (Цmin / Цi) x 100, където Цmin - минималната предлагана цена в офертите на участниците; Цi – предлаганата цена в оценяваната оферта на конкретния участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – заверено от участника копие или декларация в свободен текст, че участникът не е регистриран по ЗДДС; 4.Представяне на участника - по образец, приложен в документацията (Образец № 1); 5. Техническо предложение - по образец, приложен в документацията (Образец № 2); 6. Ценово предложение - по образец, приложен в документацията (Образец № 3); Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 4); 8; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане условията в проекта на договора (Образец № 5); 9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6); 10. Декларация от членовете на обединението / консорциума (Образец № 7); 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител / подизпълнители (Образец № 9); 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 10); 13. Декларация за липса на обстоятелства съгласно Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966 / 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 12); 14. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966 / 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 13); 15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 14); 16. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 15); 17.. Документи, доказващи техническите възможности, квалификацията и опит на участниците:17.1Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец № 8). Списъкът по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една услуга с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка.* Под „услуга с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката” следва да се разбират услуги по осъществяване на публичност и информационни дейности, чрез изработка и доставка на рекламни и/или информационни материали. 18. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец № 11). Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на участника и при наличие на основания за това. Съдържанието на офертата, включващо необходимите и изискуемите документи, се представя в запечатан непрозрачен плик.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/07/2015