Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Сава Добрев - по предмета на поръчката - 02 91451134, Димитър Павлов- по процедурата - 02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org;, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_08_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е невъоръжена физическа охрана на обекти на Българска народна банка в гр.Смолян, в гр.Приморско и в к.к. „Св.Свети Константин и Елена” – гр.Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79710000, 79713000

Описание:

Услуги по безопасност
Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Денонощна физическа охрана на три обекта на БНБ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, к.к. „Св. св. Константин и Елена”; гр. Приморско; гр. Смолян

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), валиден за територията на цялата страна; 2. Сътрудниците по охрана да имат завършен курс за първоначално обучение, съгласно изискванията на ЗЧОД; 3. Участникът да има застрахователна полица „Обща гражданска отговорност” с лимит минимум 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева за единичен и агрегатен случай и за покриване на имуществени и неимуществени щети на Възложителя при настъпване на застрахователно събитие, валидна към датата посочена като краен срок за подаване на оферти; 4. Участникът да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват "Комплексни охранителни услуги" или еквивалент ; 5. Участникът да притежава сертификат за внедрена система за управление на здраве и безопасност с обхват "Комплексни охранителни услуги" BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент; 6. Участникът да притежава сертификат за сигурност на информацията съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005 на участника или еквивалент. 7. Участникът да притежава индивидуална лицензия за национално, непрекъснато радио покритие, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията; 8. Да няма влезли в сила административни санкции за участника по Закона за частната охранителна дейност през последните три години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена на услугата за извършване на невъоръжена охрана на почивните бази на БНБ - тежест - 40 т.; 2. Време за реакция на мобилен екип в Почивна база на БНБ к.к. „Св. Св. Константин и Елена” – град Варна - 20 т.; 4. Време за реакция на мобилен екип в Почивна база на БНБ- гр. Приморско - 20 т. 5. Време за реакция на мобилен екип в Почивна база на БНБ - гр. Смолян - 20 т.;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Попълнен образец на Представяне, подписан и подпечатан от представляващия дружеството. 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние. 3. Ценово предложение. 4 .Техническо предложение (свободен текст), което описва начина на изпълнение на поръчката в съответствие с Приложение № 1 -"Изисквания за времеви интервали ..."5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, извършени през последните три години,считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената поръчка. 6. Копие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5 ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), валиден за територията на цялата страна. 7. Копие от застраховка „Обща гражданска отговорност” с лимит минимум 250 000(двеста и петдесет хиляди) лева в агрегат/общо за всички покрития за периода на застраховката, валидна към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти.8. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват "Комплексни охранителни услуги" или еквивалент.9. Валиден сертификат за внедрена система за управление на здраве и безопасност с обхват "Комплексни охранителни услуги" BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент. 10. Индивидуална лицензия за национално, непрекъснато радио покритие, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията. 11. Сертификат за сигурност на информацията съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005 на участника или еквивалент. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Избраният за изпълнител участник следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността на поръчката без включен ДДС, съгласно условията на проекта на договор. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_08_BG Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде надписана по следния начин: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т.2 и предмет: "Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти на Българската народна банка". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 13.07.2015 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. Княз Александър I, № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/07/2015