Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Иван Кръстев, Република България 1407, София, Тел.: 02 8147750; 02 8147752, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Място/места за контакт: бул. Черни връх № 45

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и резервни части за транспортна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Техническа спецификация Приложение № 2 към поканата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на материали и резервни части за транспортна техника съгласно техническа спецификация (Приложение №2 към поканата), са ориентировъчни и зависят от предложената цена и финансовия ресурс на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19889 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на Държавна агенция "Национална сигурност", град София, бул. "Черни връх" № 45

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки участник има право да представи само една оферта на български език. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Офертата се подава в запечатан, непрозрачен плик и трябва да съдържа: - представяне на участника (по образец); - техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); - ценово предложение (по образец); - декларация по т.3 от поканата (по образец – Приложение № 6 към поканата); - декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (по образец); - декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец) се представя само в случай че участникът ще ползва подизпълнител. 2. При изготвяне на офертите участниците следва да спазват стриктно характеристиките, посочени в техническите спецификации, и да не предлагат материали и резервни части за транспортна техника, включени в обекта на поръчката, които не съответстват с изискванията на посочените спецификации. 3. Материалите и резервните части за транспортна техника да са нови и неупотребявани. Стъклочистачките по обособена позиция № 1 – „Стъклочистачки тип 1” и по обособена позиция № 2 – „Стъклочистачки тип 2” да бъдат в опаковки от по един брой. Опаковката на всяка една стъклочистачка да е оригинална (от производителя на съответната стъклочистачка), да не е с нарушена цялост (намокрена, скъсана, прегъната и т.н.). Крушките по обособена позиция № 3 – „Автомобилни крушки” да бъдат в оригинални опаковки (от производителя на съответните автомобилни крушки), да не са с нарушена цялост (намокрени, скъсани, прегънати и т.н.). Стелките по обособена позиция № 4 – „Автомобилни гумени стелки” да бъдат в комплект от по 4 (четири) части, да бъдат универсални, да бъдат изработени от каучук, топло и водоустойчив, без съдържание на ПВЦ и без мирис на гума. Всеки комплект стелки да бъде в оригинална опаковка (от производителя на съответните автомобилни стелки), да не са с нарушена цялост (скъсани, прегънати и т.н.). 4. Срокът за изпълнение на доставка е до 20 (двадесет) работни дни от сключване на договор. Конкретният срок за изпълнение на доставката, предложен от съответния участник, се посочва в Техническото предложение за изпълнение. 5. Участниците могат да подават оферта за цялата поръчка или за обособена/и позиция/и, съгласно техническата спецификация. Срок на валидност на офертата - 60 календарни дни от определения краен срок за получаването на офертите. 6. Не се допуска до класиране участник, който е регистриран в страна с преференциален данъчен режим и не попада в изключенията на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 7. Участникът, избран за изпълнител доставя със собствен транспорт материалите и резервните части за транспортна техника в склада на Държавна агенция „Национална сигурност”, в град София, бул. „Черни връх” № 45. 8. Начин на плащане – 100% банков превод в срок до 20 (двадесет) работни дни след доставка срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 9. Гаранция за изпълнение (представя се от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора) - парична сума или банкова гаранция в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите в парична сума се внасят по сметка на ДАНС: БНБ - ЦУ с IBAN - BG08 BNBG 9661 3300 1468 01, BIC: BNBGBGSD. Когато определеният за изпълнител участник е представил банкова гаранция, нейният срок на валидност е до срока на изтичане на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката по показател "най-ниска цена" се извършва на база предложените от участниците общи стойности по обособени позиции.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка: - декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (по образец). - документ за платена парична гаранция за изпълнение на договора или оригинал на банкова гаранция в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. - документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Непредставянето на тези документи е основание възложителят да откаже сключване на договор. Дата, час и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на 14.07.2015 г. от 10:30 часа в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. На него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Приложенията към поканата: Приложение № 1 – образец на представяне на участника, 2 (два) листа; Приложение № 2 – техническа спецификация, 2 (два) листа; Приложение № 3 – образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката, 3 (три) листа; Приложение № 4 – образец на ценово предложение, 2 (два) листа; Приложение № 5 – образец на проект на договор, 7 (седем) листа; Приложение № 6 – образец на декларация, 1 (един) лист; Приложение № 7 – образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител, 1 (един) лист; Приложение № 8 – образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 2 (два) листа; Приложение № 9 – образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП, 1 (един) лист, могат да бъдат намерени на http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/ e-mail: dans@dans.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/07/2015