Версия за печат

BG-Калофер

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОДЗ Радост, ул. Тунджа № 2, За: Иванка Митова, България 4370, Калофер, Тел.: 03133 2335, E-mail: odzradost_kalofer@abv.bg

Място/места за контакт: ОДЗ Радост, гр. Калофер, ул. Тунджа № 2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://karlovo.bg/bg/образование.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите ОДЗ „РАДОСТ”, гр. Калофер, вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти и съгласно подробно посочените храни по техническа спецификация към настоящата документация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти по техническата спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на ОДЗ „РАДОСТ”, гр. Калофер, съобразно предварително заявените от възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. Храненето на децата ще се осъществява от Възложителя, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 година за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадени от Министерство на здравеопазването и в съответствие с това, доставяните хранителни продукти следва да отговоряват на минималните изисквания за качество по тези наредби. При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 г. (OB L 139.30.4.2004 г.) и Регламент (ЕО) № 853/2004 г.относно хигиената на храните и действащото българско законодателство. Транспортните средства, с които се извършва доставката следва да бъдат регистрирани по чл. 246 ал.4 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) № 852/2004г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15700000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Готови храни за животни
Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОДЗ "Радост", гр. Калофер, Община Карлово, ул. "Тунджа" № 2

NUTS:

BG42

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно утвърдената докуемнтация, която е достъпна на интернет адрес - http://karlovo.bg/bg/образование

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.00 ч. на 09.07.2015 г. на адреса на ОДЗ "Радост" - гр. Калофер, Община Карлово, ул. "Тунджа" № 2 - Деловодство. Офертите ще бъдат отворени на 10.07.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на ОДЗ "Радост" гр. Калофер, Община Карлово, ул. "Тунджа" № 2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/07/2015