Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков №3, За: Петър Станулов, Николай Тюркеджиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 8101760, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Място/места за контакт: Дирекция ОПУС, отдел ОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=21.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Не е обект на настоящата обществена поръчка доставката на самолетни билети от ниско бюджетни авиокомпании (лоу-кост). Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63510000

Описание:

Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване при необходимост на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) за срок от 24 месеца или до достигане на прогнозната стойност от 40 000 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участието в процедурата е открито за всички физически и/или юридически лица или техни обединения /сдружения/, отговарящи на изискванията на закона, подзаконовата уредба по прилагането му и условията, посочени в настоящата документация. Всяка една оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. Участниците трябва да представят в офертите си следните документи и да отговарят на следните изисквания: Представяне на участника (по образец) - данни за лицето, което прави предложението, документ за регистрация или посочване на ЕИК когато лицето е ЕТ или юр. лице и копие от документ за самоличност за физ. лица. При участници обединения – документ за създаване на обединението, подписан от лицата участващи в него, в който задължително се посочва представляващият; Техническо предложение по образец; Ценово предложение по образец; Оферта по образец с попълнен срок на валидност на офертата; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от ЗОП; Декларация за приемане на условията в проекта на договора по образец; Декларация по Образец №5 от документацията към публичната покана. Документите посочени в Раздел „ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ“ или именно: участникът следва да има правото да продава самолетни билети, в това число на територията на Република България, съгласно действащото към датата на обявяване на поръчката законодателство в Република България. Представя се документ (заверено от участника копие от удостоверение, лиценз или друго), по преценка на участника, удостоверяващ правото на участника да продава самолетни билети, в това число на територията на Република България, съгласно действащото законодателство в Република България. Участникът следва да разполага с електронна система за търсене, подбор и извършване на резервации, с минимум две резервационни станции за резервиране и/или издаване на самолетни билети и с минимум две мобилни телефонни линии. Участникът трябва да има право да резервира и издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система ("Амадеус" /Amadeus/ или "Галилео" /Galileo/ или "Уърлдспан" /Worldspan/ или "Сейбър" /Sabre/ или друга еквивалентна система), която система предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети. Представя се заверено копие на документ (страници от сключен договор, сертификат или друго), доказващ правото на участника да резервира и издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система ("Амадеус" /Amadeus/ или "Галилео" /Galileo/ или "Уърлдспан" /Worldspan/ или "Сейбър" /Sabre/ или друга еквивалентна система) към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти, която система предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа със системата BSP (Billing Settlement Plan) или еквивалент. Представя се копие на документ, удостоверяващ наличието на валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа със системата BSP (Billing Settlement Plan) или еквивалент. Участниците трябва да бъдат членове на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) или да бъдат акредитирани от IATA за продажба на самолетни билети.Представят се заверени от участника копия на документи, удостоверяващи членството или акредитацията на участника в IАTA. Участникът следва да посочи минимум две лица от своя персонал, извършващи резервации и издаване на самолетни билети, които да отговарят на следните изисквания:- да притежават сертификат, удостоверяващ ИАТА (IATA /International Air Transport Association/) квалификация (за агент по продажбите на самолетни билети). - всяко от лицата трябва да има минимум едногодишен опит (от последните три години) като агент по продажба на самолетни билети. ПРОДЪЛЖАВА В "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ" ...

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели. Участниците, с допуснати до оценяване оферти се класират по низходящ ред, като участникът с офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. Офертите на участниците се оценяват по следните показатели и критерии: предложена отстъпка от цената на самолетния билет - kт = 0.30 предложена отстъпка от такса обслужване - kт = 0.30 минималният брой пътуващи за прилагане на групови цени - kт = 0.10 намаления за групово пътуване - kт = 0.10 освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването - kт = 0.20 Оценката на показателите се извършва по следния начин: Р1 - оценка на отстъпката от цената на самолетния билет P1=(Pn/Pmax)x100 точки, където Рn - % отстъпка на n-тия участник, Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник Р2 - оценка на отстъпката от такса обслужване P2=(Pn/Pmax)x100 точки, където Рn - % отстъпка на n-тия участник, Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник R- оценка на минималният брой пътници, за който се прилагат групови цени R=(Rmin/Rn)x100 точки, където Rmin - най-малкият предложен брой пътници, за който се прилагат групови цени Rn - брой пътници, за който се прилагат групови цени, предложен от n-тия участник Z- оценка на предложените намаления за групово пътуване Z=(Zn/Zmax)x100 точки, където Zn - предложени намаления от n-тия участник, Zmax - максимален % намаление, даден от участник B - оценка на освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването B=(Bn/Bmax)x100 точки, където Bn – предложен процент на освобождаване от глоби от n-тия участник, Bmax – най-високият процент освобождаване от глоби в офертите на участниците; Ф – Комплексна оценка Ф = 0.3хР1+0.3хР2+ 0.lxR + 0.lxZ+ 0.2xB Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се закръглят до втория знак след десетичната запетая. Крайно класиране на участниците 1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки участник. 2. На първо място се класира участникът с най-висок брой точки. 3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/07/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

"ПРОДЪЛЖАВА ОТ "ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" - Представя се подписан от участника списък на персонала, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, както и информация и документи (копия от сертификати, извлечения от трудови книжки, граждански договори и други), доказващи професионалната квалификация и опита на този персонал. Участникът трябва да има поне един офис за продажба на самолетни билети на територията на гр. София, Република България, с посочен адрес, стационарен и мобилен телефон за връзка. Представя се попълнен образец № 5 на декларация. В случай, че участника притежава удостоверение за регистрация за туроператорска дейност, участникът следва да притежава валидна задължителна застраховка „Отговорност на туроператора”, съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма. Представя се копие на валидна застрахователна полица, издадена от лицензирано застрахователно дружество. Непредставяне на някой от посочените документи или неизпълнение на някое от изискванията при всички случай води до отстраняване на участника. Участник, който не отговаря на посочените в публичната покана и в документацията към нея условия и изисквания се отстранява от процедурата. Настоящата обществена поръчка се финансира със собствени средства от бюджета на ИА ГИТ. Цялостната документация свързана с настоящата публична покана, включително указанията за участие и образците на документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Възложителя, в раздел Профил на Купувача, подраздел "Публични покани" - http://gli.government.bg/page.php?c=172&id=21. Офертите на участниците ще се приемат в Деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, находящо се в гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до крайната дата за получаване на оферти, посочена в публичната покана. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Отварянето на офертите ще се състой на 07 юли 2015г. от 10:00 часа, в административната сграда на ИА ГИТ, зала 107, находяща се на бул. "Княз Ал. Дондуков" 3, град София. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В представянето си по Образец № 1 участникът трябва да включи декларация (ако е приложимо), че е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър. В случай, че участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра и/или техни обединения и техните оферти отговарят на изискванията на Възложителя, заложени в настоящата публична покана, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Участниците представят само една оферта и нямат право да представят варианти на офертата. Всички документи се представят на български език. Документите във вид на копие следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от съответния участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/07/2015