Версия за печат

BG-град Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова; Снежанка Николова Билева, РБългария 7060, град Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ruse.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=110&selected=182&parent_id=138.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предвиден е ремонт на улици във всички населени места на територията на Община Сливо поле, като конкретните места за извършване на предвидената за възлагане дейност по всяка от предвидените за ремонт улици в населените места ще се съгласуват с кмета/ кметския наместник на съответното населено място или изрично оправомощени от тях лица. Не се предвиждат обособени позиции. Дейността, която следва да бъде извършена е "Изкърпване с инертни материали и емулсионно разпръскване с бърз въздушен поток – средна деб. 5 см", като улиците във всяко населено място и максималния обем на предвидената за извършване работа са дадени в Техническата спецификация, която е на разположение в профила на купувача на адреса, посочен в настоящата публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата за финансиране стойност, която участниците могат да предлагат общо за всички населени места е 170200,00 лева с включен ДДС, съответно 141833,33 лева без ДДС, от които за всяка населено място, максимално допустимите стойности, съгласно Решение № 504 по Протокол № 49 от заседание на Общински съвет – Сливо поле, проведено на 29.04.2015 година, са: 1. За град Сливо поле – 22430,00 лева с включен ДДС. 2. За село Бабово – 10290,00 лева с включен ДДС. 3. За село Борисово – 22580,00 лева с включен ДДС. 4. За село Бръшлен – 8900,00 лева с включен ДДС. 5. За село Голямо Враново – 21900,00 лева с включен ДДС. 6. За село Кошарна – 13300,00 лева с включен ДДС. 7. За село Малко Враново – 11510,00 лева с включен ДДС. 8. За село Ряхово – 26960,00 лева с включен ДДС. 9. За село Стамболово – 4000,00 лева с включен ДДС. 10. За село Юделник – 13510,00 лева с включен ДДС. 11. За село Черешово – 14820,00 лева с включен ДДС. При наличие на ценово предложение, надвишаващо максимално допустимата стойност за което и да било населено място/ населени места, офертата няма да бъде допусната до оценяване и ще бъде отстранена, дори общата стойност на поръчката да не е превишена. Плащането се извършва със средства, предвидени по бюджета на Община Сливо поле за 2015 година, с Решение № 504 по Протокол № 49 от заседание на Общински съвет – Сливо поле, проведено на 29.04.2015 година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

141833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Улиците в населените места на територията на Община Сливо поле, посочени в техническата спецификация.

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнител може да бъде лице, което е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката. 2. Необходима механизация за извършване на СМР: Изкърпваща система, работеща с инертни материали и емулсионно разпръскване с бърз въздушен поток (УНИ ТУРБО или еквивалентна) – най – малко 1 брой. Машините и инструментите, включени в строителните работи, да бъдат в добро работно състояние. Изпълнителят да достави необходимите количества от такива машини най – късно към момента на изпълнението на договора, за да изпълни работата с подобаваща бързина и точност. Към момента на събиране на офертите е необходимо само да се докаже, че участникът ще разполага с необходимата техника към момента на изпълнение на договора. 3. Изисквания за Технология на изпълнението - Стриктно спазване на „Техническа спецификация” на АПИ от 2014 г. Предварително ще се определят участъците с повредена конструкция на пътя. Повредените участъци се ремонтират, съгласно указанията на определени от Възложителя лица. 4. Срокът за изпълнение на строителството, който може да се предлага от участниците e най – много до 40 (четиридесет) работни дни от подписване на договора. Подробно описание на другите изисквания при изпълнение на поръчката са посочени в техническата спецификация и проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/07/2015 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Всеки участник има право да подаде само една оферта, която да съдържа следните документи: а/ Оригинал на Оферта по образец, с включено предложение за срок на валидност на офертата и съдържаща админ.данни за участника – попълнена, подписана и подпечатана от участника; б/ Посочване на ЕИК за регистрация по чл.23 от Закона за търг. регистър; в/ Заверено копие от рег-я по ЗДДС (ако има такава); г/ Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България с обхват дейностите по предмета на поръчката; д/ Оригинал на Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, като минималното изискване е участниците да имат на разположение най – малко техниката, посочена в техническата спецификация и публичната покана; е/ Оригинал на Техническо предложение, съгл. изискв.на Възложителя – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника; ж/ Оригинал на Ценово предложение – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника. Забележка: В случай, че офертата е подписана от упълномощено лице към посочените документи се прилага и заверено копие от пълномощното. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - не по-кратък от 20 календарни дни, посочен в Образеца на офертата за участие. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Всеки кандидат представя своята оферта в срок до 16:45 ч. на 06.07.2015 г. в деловодството на Община Сливо поле на адрес: град Сливо поле, площад Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт - офис. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лица и телефони за контакт и по възм-ст факс и електр. адрес. Оферти, представени в прозрачни, незапечатани или скъсани пликове се връщат обратно и не се приемат. Оферти, които са изпратени по пощата или с куриер, следва да имат предупредителен текст: „Да не се отваря преди заседанието на комисията”. Оферти, получени или представени след изтичане на крайния срок не се приемат. В профила на купувача на интернет страницата на Община Сливо поле, се публикува настоящата покана, непосредствено след публикуването й в ПОП. Неразд. част от нея са Подробна техническа спецификация – Приложение № 1; Образец на оферта за участие с включено предложение за срок на валидност на офертата – Приложение № 2; Образец на техническо предложение – Приложение № 3; Образец на ценово предложение – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5. Посочените документи могат да бъдат изтеглени от даденият интернет адрес, както и са на разположение за предоставяне на заинтересованите лица в деловодството на Община Сливо поле на адрес: град Сливо поле, площад Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт - офис. Не подлежат на разглеждане и оценяване оферти, които са непълни и/или не отговарят на изискванията на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 07.07.2015 г. от 10.00 ч. в гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, в Заседат. зала на II етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/07/2015