Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тодор Ганчев;, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150622oORL2680195.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осъществяване на абонаментно правно обслужване на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000, 79110000

Описание:

Юридически услуги
Юридически консултации и представителство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осъществяване на абонаментно правно обслужване на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, включващо правна помощ и съдействие по специфични въпроси и консултации по следните обособени позиции: 1. СОП № 1: Осъществяване на абонаментно право обслужване на английски език в различни области на правото според необходимостта на лечебното заведение, включващо изготвяне и съгласуване на писмени правни документи на английски език, съгласуване на представени такива, преглед, съгласуване и редакция на документи, съставени на английски и български език, предоставяне на закони, кодекси, наредби на английски език при необходимост; Осъществяване на представителство пред чуждестранни лечебни заведения и други юридически/физически лица, провеждане на срещи и осъществяване на превод от и на английски език. Не се включва процесуално представителство пред органите на съдебната власт, като същото се заплаща отделно, съгласно Наредба № 1/2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения. 2. СОП № 2: Осъществяване на правно обслужване в областта на медицинското, търговското, конкурентното, трудовото и вещното право, осъществявани на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано всеки месец), включително изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи (когато това е необходимо) и осъществяване на представителство пред различни юридически/физически лица при необходимост. Не се включва процесуално представителство пред органите на съдебната власт, като същото се заплаща отделно, съгласно Наредба № 1/2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения. 2. СОП № 3: Осъществяване на правно обслужване в областта на административното и облигационното право, осъществявани на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано всеки месец), включително изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи (когато това е необходимо) и осъществяване на представителство пред различни юридически/физически лица при необходимост. Изготвяне на покани и проекти на заповеди за изпълнение към длъжници на лечебното заведение. Не се включва процесуално представителство пред органите на съдебната власт, като същото се заплаща отделно, съгласно Наредба № 1/2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

II. Условия за изпълнение: При извършване на правното обслужване участникът следва да осигури оптимални срокове за изпълнение на възложените задачи според следните критерии: -предоставяне на устни консултации (включва: становища, преводи, организация на възложени срещи, участия в комисии). Максимален срок (в дни)-до 4 работни дни. -предоставяне на писмени консултации (включва: становища, преводи, доклади, изготвяне на писмени покани, документи, договори, заповеди)- максимален срок до 8 работни дни. Срокът на изпълнение е до една година, при следните ограничения в условията на плащане: Възнаграждението за текуща правна помощ, съгласно Наредба № 1/09.07.2004г. на ВАС, не може да надвишава: за СОП № 1-800 /осемстотин лева/, за СОП № 2-1200 /хиляда и двеста лева, за СОП № 3-800 лева /осемстотин лева/.За процесуално представителство на дружеството в посочените области на правото ще се дължи отделно възнаграждение, съобразено с Наредбата №1/09.07.2004г. на ВАС; III. Изиквания: Участниците следва да отговарят на общите изисквания на ЗОП и следните особени изисквания: 1. Да са завършили специалност „ПРАВО”, да са придобили юридическа правоспособност, както и да са вписани като адвокати в съответната адвокатска колегия; 2. Да имат стаж като адвокати: за СОП № 1 минимум 5 години; за СОП № 2 и 3: минимум 10г. 3. Да владеят английски език и юридически английски език, както и да имат най-малко една специализация в една или повече правни области в държава, различна от България (само за СОП № 1); 4. Да имат опит в процесуално представителство пред гражданските и административните съдилища по казуси от гражданското право, вещното право, облигационно и административно право минимум 3 години. 5. Да имат практически опит с лечебни заведения за болнична помощ с над 100 души персонал в последните три години. Забележка: В случай, че участникът е адвокатско дружество, посочва се съдружникът/адвокатът, който ще изпълнява лично юридическото обслужване на Възложителя, както и виждането на участника относно професионалните качества на посоченото лице за изпълнение на техническото задание. В този случай на всички условия следва да отговаря конкретния съдружник/адвокат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Допълнителни предложения за изпълнение в рамките на изискванията на възложителя за всеки конкретен СОП с относителна тежест 30%. Срок на изпълнение на поставените задачи, в рамките на които участникът следва да предоставя правни услуги на Възложителя с относителна тежест 30%. Предложена цена с относителна тежест 40%. Методиката за оценка на офертите е подробно описана в Приложение№ 3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/07/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Необходими документи, които участниците следва да представят 1. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 9 от ЗОП 2. Диплома за завършено висше образование, копие от адвокатска карта от съответната Адвокатска колегия, доказващ факта на вписване на участника в същата и датата на вписване-копие с гриф „вярно с оригинала”. 3. Автобиография в европейски формат, включваща декларация на участника, че посочените в нея обстоятелства са верни. 4. Копие от договор или референция, доказваща опита с лечебни заведения за болнична помощ в съответното лечебно заведение за болнична помощ. При представяне на договор, същият следва да е сключен най-късно три години преди датата на представянето му. При представяне на референция, същата следва да е адресирана до Възложителя и да е издадена във връзка с публичната покана. В договора/референцията или друг документи следва да се удостоверява броя на персонала на лечебното заведение за болнична помощ към момента, в който е осъществявано правното обслужване. 5. Копие от сертификат, удостоверяващ владеенето на английски език на ниво „advanced” или еквивалентно или копие от диплома, удостоверяваща проведено обучение по английски език с минимум 1500 учебни часа. Копие от диплома/сертификат или референция/писмо/или еквивалентно, удостоверяващи познанията на участника в областта на юридическия английски или практическия му опит с юридически английски; копие от сертификат/удостоверение за специализация/ии в области на правото извън България; (за СОП № 1). 6. Примерен списък с поне десет дела (номер, година, съд, състав, предмет), по които е осъществявано процесуално представителство в последните две години. 7. Техническо предложение (Приложение № 1)-съдържащо предложения на участника за изпълнение на конкретния СОП, съобразно изискванията на Възложителя. 8. Ценово предложение (Приложение № 2) Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническо предложение, Приложение № 2 Ценово предложение, Приложение № 3 Методиката за оценка на офертите и Приложение №4 Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача . Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 03.07.2015г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/07/2015