BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: Борислав Борисов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300341, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с код 180101, 180102, 180103*, 180104 - съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90524000

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество за 12 месеца : * Генерирани опасни болнични отпадъци - 18 000 кг : - Контейнери 60 л. - 2 000 броя; - Контейнери 12 л. - 150 броя; - Контейнери 6 л. - 50 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД - гр.Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

* Изискванията за изпълнение на поръчката са описани в Техническа спецификация публикувана на официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр.Монтана, сектор "Профил на купувача" на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60 * Участниците да притежават и представят актуален разрешителен документ за извършване на дейността.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена за събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане на един килограм опасен болничен отпадък.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на подаване, заявен в ценовата оферта. * Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл.101в от ЗОП, като съдържат: -Заявление с данни на оферента (образец 1); -Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП (образец 2); -Техническo предложение, доказателства за възможностите на участника за извършване на всички дейности по изпълнение на поръчката; -Ценова оферта - предложената цена трябва да е в български лева, крайна цена (с включен ДДС), до втори знак след десетичната запетая . * На официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр.Монтана, сектор "Профил на купувача" на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60 са публикувани Техническа спецификация, образците за попълване (Образец №1 и №2) и проект на договор към настоящата обществена поръчка. * Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на услугата включва всички разходи по събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци. - условия на плащане – плащането се извършва по банковата сметка на изпълнителя в лева, въз основа на данъчна фактура, - начин на плащане – отложено, в срок до 60 дни, в български лева. * Офертите се приемат в деловодството на МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД, гр.Монтана, ул."Сирма войвода"4. Офертата се подава в упоменатия от Възложителя срок в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП. Офертата задължително се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя задължително и в превод. * Отваряне на представените оферти : 30.06.2015г., 13:00часа, на адреса на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4. * Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на сключен договор, проекта на който е приложен към настоящата покана и след представяне на необходимите документи от страна на класирания на първо място участник съгласно разпоредбата на чл.101е от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/06/2015