Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица 65, За: Ина Милкова, България 1309, София, Тел.: 02 9211221, E-mail: legal1@hearthospital.bg, Факс: 02 9217142

Място/места за контакт: ул. Коньовица 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150611nzqD271732.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицински газове за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: доставка на 1500 м3 медицински кислород под налягане в бутилки - сгъстен газ за медицински цели V03AN01 мин. 99,5%; 2. Обособена позиция № 2: доставка на 268 тона втечнен кислород, за медицински цели V03AN01 мин. 99,5%.; 3. Обособена позиция № 3: доставка на 150 kg CO2 (въглероден диоксид), в бутилки от 7,5 kg, 10,5 kg и 20 kg. Участниците могат да предлагат частично изпълнение на поръчката – да оферират изпълнение за една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозният едногодишен обем на потребление е посочен в техническата спецификация, поместена в полето "Кратко описание" на настоящата публична покана. Предвид прогнозния характер на посочените количества по обособените позиции, те не следва да се тълкуват като задължение на Възложителя нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка продукти по съответните позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Коньовица 65

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към предмета: 1. Предлаганите от участниците продукти следва да съответстват напълно (100%) на техническите изисквания, подробно описани в техническата спецификация, поместена в полето "Кратко описание" на настоящата публична покана. 2. Производителят на продуктите, предложени по oбособени позиции № 1 и № 2, следва да притежава разрешение за производство на кислород за медицински цели, което следва да се докаже чрез заверено от участника копие от разрешение на производителя за производство на кислород за медицински цели или документ, удостоверяващ, че производителят на предлаганите продукти притежава разрешение за производство на кислород за медицински цели. II. Изисквания към участниците: Участниците следва да отговарят напълно на изискванията на Възложителя съгласно т. III. "Изисквания към участниците" от раздел III. "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. III.Изисквания към изпълнението: Предлаганото от участника изпълнение следва да отговаря напълно на изискванията на Възложителя съгласно т. IV. "Изисквания към изпълнението" от раздел III. "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. IV. Не се допускат до разглеждане и/или оценяване и съответно се отстраняват предложения, при които: 1. Предложеният продукт не отговаря на изискванията, посочени в т. I; 2. Участникът не отговаря на изискванията, посочени в т. II; 3. Участникът предлага изпълнение, несъответстващо на изискванията, посочени в т. III.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането по Обособена позиция № 1 се извършва на база оферираната цена за 1 м3 медицински кислород. При несъответствие между оферираните по Обособена позиция № 1 цена за 1 м3 медицински кислород и единична цена за брой бутилка, за валидна се счита оферираната цена за 1 м3 медицински кислород.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертата на всеки един участник следва да бъде изготвена съобразно указанията в раздел „Оферта – образци и указания за подготовка” от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. II. Офертата на всеки един участник следва да съдържа документите, подробно описани в раздел „Оферта – образци и указания за подготовка” от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. III. Офертата на всеки един участник следва да бъде подадена в деловодство на МБАЛ „НКБ” ЕАД в непрозрачен, запечатан и надписан плик (име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. адрес, предмет на поръчката, обособени позиции, за които се участва) в указания в публичната покана срок. IV. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор като същият представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. V. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 26.06.2015г. в 13.30 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/06/2015