Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=418.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Извършване на услуги по раздробяване и смилане на мл. дървесина под формата на технологична треска (дървесен чипс) на посочен склад на територията на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98390000, 43414000

Описание:

Други услуги
Машини за раздробяване и смилане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите за извършване услуги са посочени в утвърдената техническата спецификация , която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна в сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел:ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА .Участникът да има възможност от извършване на услугите (раздробяване и смилане на технологични трески) механизирано с налична собствена/наета или предоставена за ползване специализирана дробилна машина за технологични трески (дървесен чипс) в съответствие с предмета на обществената поръчка и с посоченото в т. 1 от „Техническата спецификация“.Услугите ще се извършват единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .Забележка: Във всяка отделна заявка, Възложителя посочва прогнозното количество дървесина в пл.куб.м. подлежащо за изпълнение на услугите предмет на настоящата публична покана.Няма ограничение в обема и стойността, може да бъде направена заявка за изпълнение на минимален обем за минимална стойност. Изпълнението на услугите ще се извършва единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно не повече от 59 600лв. ( петдесет и дувет хиляди и шестстотин лева) без вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

посочения склад от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се в Разсадник „Гюрлюк“ в териториални обхват на действие на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово.

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описаните изисквания за изпълнение на услугите предмет на настоящата поръчка могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл. Търговище, бул.Михаил Маджаров № 68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите и на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес :http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА; 1.1.Участникът да има възможност от извършване на услугите (раздробяване и смилане на технологични трески) механизирано с налична собствена/наета или предоставена за ползване специализирана дробилна машина за технологични трески (дървесен чипс) в съответствие с предмета на обществената поръчка и с посоченото в т. 1 от „Техническата спецификация“. 1.2.Участникът да има минимална възможна производителност за извършване на услугите (раздробяване и смилане на технологични трески) - с обем от 5 тона за 1 (един) час. 2.Условия и начин на плащане:Заплащането на услугите ще се извършва след тяхното извършване, съгласно условията на проекта на договор и въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена услуга и представена фактура от страна на Изпълнителя. 3.Критерии за оценка на офертите:Предложена обща крайна единична цена в лева без вкл. ДДС за извършване на услугите. Крайното класиране на участниците се извършва на база предложена най- ниска обща крайна единична цена в лв. без вкл. ДДС за извършване на услугите предмет на настоящата публична покана . 4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище,бул. Михаим Маджаров № 68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като срок за получаване на офертите. 5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101 в от ЗОП, а именно: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението( Представяне на участника-образец); 5.2.Техническо предложение-образец; 5.3. Ценово предложение- образец; 5.4. Декларация за приемане условията на проект на договор- образец; 5.5.Срок на валидност на офертата. 6.Сключване на договор: Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. При сключване на договор, класираният на първо място участник представя: 6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:- откаже да сключи договор;- не представи някои от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП. 7.Срок на договора- 1(една) година от датата на сключване на договора и/или до изчерпване на определения финансов ресурс от Възложителя, което събитие настъпи по-рано.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на поделението с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Получените оферти ще се разглеждат на 23.06.2015г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово, с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул. Михаил Маджаров № 68

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/06/2015