BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10702.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, технически паспорти и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Твърдица“. Предметът на поръчката е разделен в обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул.“Княз Борис I“ №73-75, гр.Твърдица“ Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул.“Княз Борис I“ бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71250000, 71356100

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания
Услуги по техническа проверка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и на технически паспорти на сгради, намиращи се в град Твърдица, ул.“Княз Борис I“ №73-75 и ул.“Княз Борис I“ бл.52, вх.А, Б, В. 2.Обследване за енергийна ефективност на сградите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Твърдица, гр. Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За извършването на обследването за енергийна ефективност на сградите участниците в процедурата следва да предоставят документ за вписване в регистъра по чл.23а, ал.1 от ЗЕЕ или еквивалент. Участниците могат писмено да декларират вписването си в регистъра, като в този случай, комисията имаща задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти сама ще извърши проверка за наличието на вписване в регистъра по чл.23а, ал.1 от ЗЕЕ. За изготвянето на техническия паспорт и техническото обследване за установяване на техническите характеристики на сградите, обследването може да се извърши от: 1.консултант, получил Удостоверение за извършване на дейности по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ или 2.проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Обследването за енергийна ефективност следва да се извърши от консултанти (юридически лица), с право да извършват такава дейност и вписани по реда на ЗЕЕ в публични регистри в АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие) или еквивалентни. Техническото обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и съставянето на паспорт следва да се извърши от консултант, получил лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл.166, ал.2 от ЗУТ или еквивалент, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като в състава им се включат физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“ или от еквиваленти. За изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка участника следва да осигури следния екип от специалисти: 1.консултант по енергийна ефективност, който да е вписан в удостоверението по чл.23 от ЗЕЕ или еквивалентно; 2.лице за изпълнение на обследване и упражняване на технически контрол на част „Конструктивна“ с приложени за него заверени копия на валидно Удостоверение, удостоверяващо вписването на лицето в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или в еквивалент. 3.правоспособни лица, включени в списъка, приложение към издаденото Удостоверение, за изпълнение на дейностите по чл.166, ал.1, т.1 и чл.176в, ал.1 от ЗУТ, по следните части: „Отопление, вентилация и климатизация“ (ОВК), „Електрическа“ (Ел), „Архитектурна“ (Арх.), „Строително-конструктивна“(СК), „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК), и „Пожарна безопасност“ (ПОЖБ) или еквивалент.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е "най-ниска цена". На първо място се класира кандидатът предложил най-ниска цена. При равни оценки се провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Твърдица, пл. "Свобода" № 1 в деловодството на Общината. Офертите ще бъдат отворени на 22.06.2015 год. в 10.00 ч. от комисия, назначена от Възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Дейностите, предмет на публичната покана се изпълняват в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансирана от националния бюджет.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2015