BG-Ихтиман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: Георги Илиев - зам.кмет, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр. Ихтиман

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: ihtiman-obshtina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Техническо поддържане, ремонт и реконструкция (модернизация) на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (УО) на недвижими имоти – публична общинска собственост (улици, площади, паркове, градини и други), находящи се на територията на община Ихтиман".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

"Техническо поддържане, ремонт и реконструкция (модернизация) на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (УО) на недвижими имоти – публична общинска собственост (улици, площади, паркове, градини и други), находящи се на територията на община Ихтиман". Източник за финансиране от бюджета на община Ихтиман.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ихтиман

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и предварително обявените от Възложителя условия в настоящите указания и документацията за участие.; Административни изисквания - Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд; престъпление по чл.172 НК против трудовите права на работниците. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. д) Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задълженията си по договор за обществена поръчка, вкл. по отношение сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Участникът няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката изискванията по 3.2 се прилагат и за подизпълнителите.Когато участникът е обединение изискванията по 3.2 се прилагат за всеки член на обединението.Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Република България и в държавата, в която са установени. Продължава в раздел Допълнителна информация!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Минимални изисквания: Доказателства за квалификация и технически способности - всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия потенциал за изпълнение на поръчката, както следва: Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) услуга сходна с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.; Доказва се със: Списък на изпълнени договори през последните 3 години, считано от последния срок за подаване на оферти с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, включително стойностите, дата, място на извършване на услугата, както и дали същата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания.;Задължително следва да се представят и доказателства по чл. 51, ал.4 ЗОП, а именно удостоверение издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър; Участникът следва да разполага със следното минимално техническо оборудване /собствено или наето/, необходимо за изпълнение на поръчката: 1 бр. автовишка /автостълба/; 1 бр. високопроходим автомобил; Доказва се със: Декларация за техническа обезпеченост /Обр. № 12/, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, придружена с документи доказващи основанието за ползване /талон за регистрация, договор за наем, лизинг и документ за преминат годишен технически преглед – заверени копия; Участникът следва да има на разположение минимален състав от 2 технически лица,които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, включващ: един електромонтьор с минимум пет години професионален стаж като електромонтьор и едно лице с придобита професионална техническа квалификация с минимум три години стаж на техническа длъжност. Доказва се със: Декларация /свободен текст/, съдържаща списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, придружена с: документи, удостоверяващи професионалната квалификация на техническите лица, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка - под формата на удостоверения за придобита квалификация и др.; документи, удостоверяващи опита на техническите лица, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка - под формата на копия от трудови и/или служебни книжки.; Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите за доказване на техническите възможности се прилагат и за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката.; Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка при липса на някой от изискуемите документи, ако не отговаря на някое от изискванията или се е отклонил от поръчката.; Публичната покана и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на сайта на Община Ихтиман: ihtiman-obshtina.com. Офертата се представя в здрав, запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Ихтиман, ул. "Цар Освободител" №123 от участника или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер. Върху плика следва да се посочи предмета на поръчката, името на участника, седалище и адрес на управление (за физическо лице - постоянен адрес), адрес за кореспонденция, телефон, факс и адрес на електронна поща. Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 19.06.2015 г. Място, дата и час на отваряне на офертите : 22.06.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се на ул."Цар Освободител" № 123 гр. Ихтиман.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2015