Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София” ЕАД, ул. “Михалаки Ташев” № 2, За: Ванеса Драгомирова, България 1330, София, Тел.: 02 4470245; 0885 202304, E-mail: sagbal.svetasofia@mail.bg, Факс: 02 4470245

Място/места за контакт: ПСАГБАЛ Света София ЕАД, ул. Михалаки Ташев № 2, гр. София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.1agb.com.

Адрес на профила на купувача: www.1agb.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услуги, свързани със софтуерни продукти по две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Предоставяне на допълнителни лицензии за ползване на софтуерни продукти“ Обособена позиция 2 „Съпровождащи дейности при ползване на софтуерни продукти в болничната информационна система“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72260000

Описание:

Услуги, свързани със софтуерни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и количествата на софтуерните продукти и дейностите, включени в обхвата на всяка обособена позиция са подробно описани в раздел ІІ и раздел ІІІ от документацията за участие. Възложителят ще закупи допълнителни лицензи и използва следните софтуерни продукти, включени в болничната информационна система, подлежащи на обслужване: 1.Гама КОДМАСТЕР; 2. Гама МУЛТИЛАБ; 3. Гама МУЛТИЛАБ-WEB; 4. Гама МУЛТИЛАБ-КААВ; 5. Гама СТОР; 6. Гама КАЛК и 7. Гама КОНТ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

болничната сграда ул. “Михалаки Ташев” № 2.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Поръчката е за изпълнение на услуги свързани със софтуерни продукти за нуждите на „Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД Възложител по две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Предоставяне на допълнителни лицензии за ползване на софтуерни продукти “ и Обособена позиция 2 „Съпровождащи дейности при ползване на софтуерни продукти в болничната информационна система“. 2. Участникът трябва да притежава права за разработване на софтуерните продукти, изграждащи болничната информационната система на „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД. 3. Участникът трябва да притежава изходния код (source code) за посочените софтуерни продукти, изграждащи болничната информационната система на „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД за да е в състояние да извършва всички дейности по поддържането им. 4. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството с област на приложение разработка и техническа поддръжка на приложен софтуер в съответствие изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент; ISO 20000-1:2011 или еквивалент и ISO 27001:2005 или еквивалент. 5. Участникът следва да е изпълнил, през предходните три години или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, най-малко 3 (три) договора с обект, сходен с предмета на поръчката. Под „услуги, сходни с предмет на поръчката” се разбира предоставянето на лицензи за ползване или поддръжка на болнични информационни системи в болнични лечебни заведения, с които могат да бъдат постигнати същите резултати, както с наличните в болничната информационна система на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД. 6. Участникът трябва да разполага със необходимия специфичен персонал за изпълнение на поръчкатa - минимум 2 (двама) програмисти и минимум 5 (пет) софтуерни специалисти, със съответното образование, професионална квалификация или професионален опит за извършване на дейностите, предмет на поръчката. 7. Всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 8. Участникът трябва да удостовери изпълнението на всички изисквания на възложителя, посочени в документацията. 9. Изискванията към участниците и за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие, публикувана в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На заинтересованите лица е предоставен достъп по електронен път до документацията и приложенията към нея, съдържащи пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферта, методика за оценка на офертите, образци на документи, които са публикувани на интернет адреса на възложителя: www.1agb.com, "Профил на купувача". Публичното заседание по чл.68, ал.3 от ЗОП за отваряне на постъпилите оферти ще се проведе на 24.06.2015 г. от 11:00 часа в конферентната залата на четвърти етаж на болницата. Всяка представена оферта следва да съдържа следната минимална информация и документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Заявление за участие. 3.Административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код, БУЛСТАТ, адрес, за кореспонденция при провеждането на процедурата, включително електронен адрес, лица за контакт, обслужваща банка и банкова сметка. 4. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, което не е регистрирано като търговец, се представя оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и регистрация по БУЛСТАТ. Договорът трябва да съдържа клаузите съгласно изискванията на документация. 5. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал. 5 от ЗОП. 6. Декларация за участието на подизпълнител, ако участникът предвижда такова, както и дела на неговото участие. 7. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 8.Документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за правата за разработване на софтуерните продукти, изграждащи болничната информационната система на „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД. 9.Документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за притежаване на изходния код (source code) за посочените софтуерни продукти, изграждащи болничната информационната система на „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД. 10.Сертификати, които удостоверяват въведени от участника системи за управление в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент; стандарт ISO 20000-1:2011 или еквивалент или еквивалент; стандарт ISO 27001:2005 или еквивалент, издадени от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. 11.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника а) Справка - декларация, съдържаща информация за изпълнени от участника най-малко 3 (три) договора с обект, сходен с предмета на поръчката в лечебно заведение за болнична помощ през предходните три години, с приложени документи по чл. 51, ал.4 ЗОП. б) Списък на специализирания персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката - минимум 2 (двама) програмисти и минимум 5 (пет) софтуерни специалисти, с приложени документи за образование и квалификация; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор. 13. Декларация по чл. 55, ал. 5 и ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 14. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 15. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата в оригинал, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно търговската му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощен и упълномощител, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по чл. 47 от 3ОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 16. Техническо предложение. 17.Ценово предложение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/06/2015