Версия за печат

BG-Своге

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие ДП гр.Враца, ТП Държавно горско стопанство Своге, ул. Звънче №2, За: Боряна Лозанова, РБългария 2260, Своге, Тел.: 0726 98701, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0726 98712

Място/места за контакт: гр.Своге, ул.Звънче №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150515WQMr4936094.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки с финансов ресурс 1000 лева, без ДДС, по утвърдена техническа спецификация, за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15890000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите хранителни продукти и напетки са посочени в техническата спецификация към документацията на публичната покана и същата е видна в раздел "Профил на купувача", с финансов ресурс 1000 лева без ДДС, за срок от 1 година. Посочените артикули в техническата спецификация са прогнозни и дават възможност на възложителя да се възползва от тях при необходимост до посоченият финансов ресурс.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Своге, ул."Звънче" №2

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Оферта с данни за лицето, което прави предложението /съгл.образец1/ 2.Техническо предложение /приложение№1/ 3.Ценово предложение /приложение №2/ 4.Декларация за приемане условията на проекто договора /образец №2/ 5.Декларация за ЕИК /образец №3/ 6.Декларация за липса на свързаност с друг участник /образец №4/ 7.Декларация обр.5 Горните документи се представят от кандидата в запечатан непразрачен плик. Предлаганите артикули да са в срок на годност /не по-малко от 80% остатъчен срок на годност към момента на доставката/ Доставките да се извършват в срок до 1 ден след подадена от възложителя заявка /устна по телефон или писмена по електронна поща или факс франко обекта на възложителя: ДГС Своге, гр.Своге, ул."Звънче" №2. Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в публикуваните на профила на купувача указания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друг: www.szdp.bg/ http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150515WQMr4936094 Информация може да бъде получена също и в деловодството на ТП ДГС Своге-гр.Своге, ул."Звънче" №2

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/06/2015