Версия за печат

BG-Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тържище с. Плодовитово ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: tarjishteplodovitovo@gmail.com

Място/места за контакт: административната сграда на Тържище с. Плодовитово ЕООД, село Плодовитово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tarjishteplodovitovo.com.

Адрес на профила на купувача: www.tarjishteplodovitovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на автоматична система за осъществяване на пропускателния режим на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34926000

Описание:

Оборудване за контрол на паркинги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Една автоматична система с два входни и два изходни пункта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

6257 с. Плодовитово, община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Кандидатът да има изпълнени минимум три договора със сходен предмет на настоящата обществена поръчка, а именно: изграждане и/или поддръжка на автоматизирани паркинг-системи и системи за контрол на достъпа, за последните три приключени финансови години. Доказва се със Списък на изпълнените договори, придружени от референции от възложителите за качественото им изпълнение. 2. Участникът в процедурата следва да притежава внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; Доказва се с копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 3. Участникът следва да достави нови съоръжения и програмни продукти, които да са произведени в условията на внедрена система за качество ISO 9001:2008. Доказва се с Декларации за съответствие от фирмите-производители за основните новодоставени програмни продукти и апаратни компоненти; 4. При изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да осигури следните експерти: 4.1 един ръководител на обекта с образователна степен поне магистър по информатика и/или слаботокова и/или електронна и/или изчислителна и/или комуникационна техника, професионален опит – поне 5 /пет/ години; 4.2 един водещ специалист по автоматизирани паркинг-системи и системи за контрол на достъпа с образователна степен поне магистър по информатика и/или слаботокова и/или електронна и/или изчислителна и/или комуникационна техника, професионален опит – поне 5 /пет/ години; 4.3 един водещ програмист с образователна степен поне магистър по информатика, слаботокова и/или електронна и/или изчислителна и/или комуникационна техника, професионален опит – поне 5 /пет/ години Доказва се със списък на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, придружен от автобиография на съответния експерт, копие от диплома за доказване на образованието на експертите в съответната област, копие на трудови, служебни или осигурителни книжки за доказване на общия професионален опит на експертите, декларация за ангажираност на експерта 5. Да притежава собствена или наета сервизна или техническа база на разстояние не по-голямо от 100 километра от базата на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД. Доказва се с Декларация за притежание на собствена или наета сервизна или техническа база, придружена с Документ за собственост или договор за наем за налична сервизна или техническа база.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател Т1 - време за реакция за отстраняване на възникнали повреди Показател Т2 - гаранционен срок за новодоставената техника Показател Т3 - Техническо предложение Показател Ц - Ценови показател

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. 2. Заявление за участие /образец № 1/ 3. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, за юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност за физическо лице; За чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят в легализиран превод. За обединение на физически и/или юридически лица, документите се представят от всички членове в обединението, включително оригинал или нотариално заверено копие от договора за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението; 4. Административни сведения /образец № 2/; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /образец № 3/; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /образец № 4/; 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, или че няма да ползва подизпълнители /образец № 5/; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /образец № 6/ - попълва се в случай, че участникът предвижда подизпълнител/и/, подписва се от управляващия подизпълнителя и се подпечатва; 9. Декларация за приемане на условията на проекто-договора /образец № 7/; 10. Декларация за посещение на обекта /образец № 8/; 11. Декларация за валидност на офертата /образец № 9/; 12. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: 12.1 Списък декларация на основните договори /образец № 10/ придружен с референции 12.2 Списък декларация на ключови експерти /образец № 11/ придружен с документи за всеки от експертите. 13. Техническа оферта /Образец № 12/ с приложени към нея: 14. Ценово предложение /образец № 13/ за изпълнение на поръчката, придружено от подробна количествено стойностна сметка, изготвена от кандидата. Постъпилите в рамките на срока оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия, назначена от Възложителя, като за изпълнител на договора се определя участникът, събрал най-много точки след класирането. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертите могат да бъдат изпращани по пощата на адрес: 6257 с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, за „Тържище с. Плодовитово” ЕООД или подадени в административната сграда на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, ет. 2 до срока, обявен в поканата за краен.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/06/2015