Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица № 65, За: Ина Милкова, България 1309, София, Тел.: 02 9211221, E-mail: legal1@hearthosital.bg, Факс: 02 9217142

Място/места за контакт: ул. Коньовица № 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150605Wlkq269725.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на кардиологичен трансдюсер за трансезофагеално приложение с минимални технически характеристики, подробно описани в Задание – спецификация, предствляващо Техническо приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническa спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой кардиологичен трансдюсер за трансезофагеално приложение с минимални технически характеристики, подробно описани в Задание – спецификация, предствляващо Техническо приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. "Коньовица" № 65

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ: 1. Предложената от участниците апаратура следва да е нова (неизползвана) и да съответства напълно (100%) или да надвишава минималните технически и функционални изисквания, посочени в Техническо приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. 2. Производителят на предлаганата апаратура следва има изградена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и ISO 13485:2012 (или еквивалентни), което да се докаже чрез заверени от участника копия на валидни сертификати, придружени със заверен от преводача превод на български език (когато е приложимо); 3. Предлаганата апаратура следва да е в съответствие с Директива 93/42 на ЕИО, което да се докаже чрез заверено от участника копие на валидна декларация за съответствие, издадена от производителя, придружена със заверен от преводача превод на български език (когато е приложимо). II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Участниците следва да отговарят напълно на изискванията на Възложителя съгласно т. III. "Изисквания към участниците" от раздел III. "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО: Предлаганото от участника изпълнение следва да отговаря напълно на изискванията на Възложителя съгласно т. IV. "Изисквания към изпълнението" от раздел III. "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. IV. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОЦЕНЯВАНЕ И СЪОТВЕТНО СЕ ОТСТРАНЯВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРИ КОИТО: 1. Предлаганата от участника апаратура не съответства на изискванията, посочени в т. I. 2. Участникът не отговаря на изискванията, посочени в т. II. 3. Участникът предлага изпълнение, несъответстващо на изискванията, посочени в т. III.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели: Крайна цена – относителна тежест 65; срок за доставка, монтаж и пускане в експлоатация – относителна тежест 25; гаранционен срок – относителна тежест 10 при прилагане на следната методика за оценяване: • Крайна цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложената най-ниска крайна цена от участник в процедурата към крайната цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 65; • Срок за доставка, монтаж и пускане в експлоатация – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложения най-кратък срок за доставка, монтаж и пускане в експлоатация към срока за доставка, монтаж и пускане в експлоатация, предложен от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 25. • Гаранционен срок – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между гаранционния срок, предложен от участника, чието предложение се оценява към най-дългия предложен гаранционен срок, умножено с тегловен коефициент 10. Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели. На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-висока крайна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертата на всеки един участник следва да бъде изготвена съобразно указанията в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. II.Офертата на всеки един участник следва да съдържа документите, подробно описани в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка" от публикуваната в Профила на купувача документацията към настоящата публична покана. III. Офертата на всеки един участник следва да бъде подадена в деловодство на МБАЛ „НКБ” ЕАД в непрозрачен, запечатан и надписан плик (име на участника, адрес за кореспондетнция, телефон, факс, ел. адрес, предмет на поръчката) в указания в публичната покана срок. IV. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор като същият представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. V. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 17.06.2015г. в 13.30 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/06/2015