Версия за печат

BG-Лясковец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СНЦ МИГ ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА, ул. Трети март № 1, За: Мария Маринова, България 5140, Лясковец, Тел.: 0894 621164, E-mail: mig_zaedno@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Лясковец, ул.Трети март № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mig-zaedno.eu.

Адрес на профила на купувача: www.mig-zaedno.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е „Организиране и провеждане на обучения за членовете на екипа и управителния съвет на МИГ Лясковец - Стражица” по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на обучително пътуване за екипа на МИГ Лясковец - Стражица в страната с цел обмяна на опит с друг МИГ от България”; Обособена позиция 2: "Организиране и провеждане на обучение за екипа на МИГ Лясковец - Стражица на тема „Възможности за МИГ територията за устойчиво развитие и надграждане на създадения капацитет. Добри практики”; Обособена позиция 3: „Организиране и провеждане на обучително пътуване за членовете на Управителния съвет и екипа на МИГ Лясковец - Стражица в страната с цел обмяна на опит с друг МИГ от България“ и Обособена позиция 4: „Организиране и провеждане на обучително пътуване за членовете на Управителния съвет и екипа на МИГ Лясковец - Стражица в чужбина - посещение на МИГ в страна - членка на ЕС за обмяна на добри практики”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 80500000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на обучително пътуване за екипа на МИГ Лясковец - Стражица в страната с цел обмяна на опит с друг МИГ от България”, включваща едно обучение за екипа на МИГ за 2 дни, за 4 /четири/ човека с включена нощувка, храна и транспорт. Обучението трябва да бъде изнесено – извън територията на общините Лясковец и Стражица, в подходящо място в България, според предложението на участника, като обучаемите ще бъдат настанени в хотел минимум 3 звезди; Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на обучение за екипа на МИГ Лясковец – Стражица на тема „Възможности за МИГ територията за устойчиво развитие и надграждане на създадения капацитет. Добри практики”, което включва организиране на едно обучение за екипа по прилагане на Стратегията за местно развитие за 2 дни, за 4 /четири/ човека, с включена храна и транспорт, продължителност - 2 дни х 6 учебни часа (по 40 мин.); Обособена позиция 3: „Организиране и провеждане на обучително пътуване за членовете на Управителния съвет и екипа на МИГ Лясковец - Стражица в страната с цел обмяна на опит с друг МИГ от България“, включваща организиране на едно обучително пътуване за екипа по прилагане на Стратегията за местно развитие и Управителния съвет на МИГ за 2 дни, за 13 /тринадесет/ човека с включена нощувка, храна и транспорт. Обучението трябва да бъде изнесено – извън територията на общините Лясковец и Стражица, на територията на друг МИГ в България, според предложението на участника, като обучаемите ще бъдат настанени в хотел с минимум 3 звезди; Обособена позиция 4: „Организиране и провеждане на обучително пътуване за членовете на Управителния съвет и екипа на МИГ Лясковец - Стражица в чужбина - посещение на МИГ в страна - членка на ЕС за обмяна на добри практики”, която включва: - цялостната логистика по подготовка, организиране и провеждане на обучително пътуване за членовете на Управителния съвет и екипа на МИГ Лясковец - Стражица при посещение на МИГ в страна - членка на ЕС за обмяна на добри практики”; - транспортиране на участниците в обучението от сградата на офиса на СНЦ „МИГ Лясковец –Стражица”, град Лясковец, ул.”Трети март” № 1, до мястото на провеждане на обучението, като пътуването да бъде извършено с лицензиран транспорт при сключена туристическа застраховка и покрити разноски за пътни такси, застраховки и преводач.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31880 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на МИГ Лясковец - Стражица, а отделни дейности - на територията на страната и в чужбина

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във възлагането на обществената поръчка чрез публична покана могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от възложителя в указанията за участие, публикуване в профила на купувача. Участниците могат да подават за една, повече от една или всички обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка.Представянето на оферта за участие в настоящата процедура по възлагане задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в указанията, при спазване на Закона за обществените поръчки. Всички учебни материали трябва да са представени на български език, по предварително разработена програма за обучение.Предоставените на хартиен носител материали трябва да съотевтстват на изискванията за публичност на Програмата за развитие на селските райони: - логото на програма „ЛИДЕР”, Програма за развитие на селските райони, флага на ЕС. Поставя се задължително, когато българският национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг; - логото на МИГ „Лясковец - Стражица“, името на проекта, който се изпълнява и номера на договора за предоставяне на финансова помощ; - изречението “Проектът се финансира от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони. Стратегия за местно развитие, одобрена по изискванията на Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и във връзка с изпълнението на Договор№ РД 50-140 /13.10.2011 г., сключен между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица” по мерки 41 и 431 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., ОС - ЛИДЕР.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При извършване на оценката, конкретните стойностите по отделните показатели се вземат от техническите и ценови предложения на участниците, приложени в представените оферти. При оценка на всеки един от показателите, комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.Класирането на офертите се извършва въз основа на получената комплексна оценка (КО) по формулата: КО = С х 30 % + Р х 15 % + Ц х 55 %, където: - С е Показазател 1. "Срок за организация за провеждане на обучението по обособената позиция (С)", като максималната оценка е 100 т., при тегловен коефициент в комплексната оценка – 30 %. - Р е Показател 2 "Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждане на обучението по обособената позиция (P)", като максимална оценка е 100 точки, при тегловен коефициент в комплексната оценка – 15 %, и - Ц е Показател 3 "Предлагана цена (Ц)", като максимална оценка е 100 точки, при тегловен коефициент в комплексната оценка – 55 %. Подробни указания за прилагане на методиката за оценка на оферитете при избарния критерлий за оценка са посочени в укузанията, публикувани в профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец,3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – заверено от участника копие или декларация в свободен текст, че участникът не е регистриран по ЗДДС, 4. Представяне на участника - по образец (Образец № 1), 5. Техническо предложение - по образец, приложен в документацията (Образец № 2.1., Образец № 2.2. Образец № 2.3. и/или Образец № 2.4) за всяка от обособените позиции, за които се участва, 6. Методология за изпълнение на обществената поръчка - участникът представя към техническото си предложение, 7. Ценово предложение - по образец, приложен в документацията (Образец № 3.1., Образец № 3.2, Образец № 3.3 и/или Образец № 3.4) за всяка от обособените позиции, за които се участва, 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 4), 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане условията в проекта на договора (Образец № 5), 10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6), 11. Декларация от членовете на обединението / консорциума (Образец № 7), 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител / подизпълнители (Образец № 9), 13.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 10), 14. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец № 11), 15. Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966 / 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 12), 16. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966 / 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 13), 17. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 14), 18. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 15), 19. Документи, удостоверяващи технически възможности и/или квалификация на участника, 19.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (Образец № 8), 19.1.1. Доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или 19.1.2. Доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите, 19.2. Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития или еквивалент, 19.3. Списък - декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП на служителите / експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 16),19.3.1. Документи, доказващи образователно – квалификационна степен и стаж на посочените ключови експерти,19.3.2. Декларация за разположение на ключовия експерт (Образец № 17), 20. Удостоверение за регистрация като туроператор по смисъла на Закона за туризма, 21. Други документи по преценка на участника, имащи отношение към изпълнението на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/06/2015