Версия за печат

BG-гр. Нови пазар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДГС Нови пазар ТП на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 44, За: Даниела Вичева, Република България 9900, гр. Нови пазар, Тел.: 08823 53399, E-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Нови пазар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, чрез покупка на работно облекло за нуждите на ТП „ ДГС Нови пазар” за 2015 год.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18110000, 18141000, 18800000

Описание:

Работно облекло
Работни ръкавици
Обувни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на доставките не трябва да надвишава 1000,00 лв.(хиляда лева) без ДДС. Финансирането е със средства от стопанската дейност на ТП "ДГС Нови пазар". Подробна информация за количество и обем на поръчката - описана в Техническата спецификация, достъпна в Профил на купувача, посочен в настояшата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

адм. адрес на ТП ДГС Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител"№44

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към кандидатите и техническите изисквания, към стоките са посочени в техническата спецификация към настоящата пубична покана, в едно с всички необходими документи и декларации по образец 1. Техническа спецификация; 2. Техническо предложение-образец; 3. Ценово предложение – образец; 4. Декларации-3 бр.: -за приемане условията в проектоа на договора – образец; -за регистрация по ЕИК - образец; -за запознаване с условията на публичната покана; 5. Административни сведения за участника; 6.Договор- Проект; Горепосочените документи са достъпни в електронното досие на процедурата в профила на купувача, http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокове: за получаване на оферти - до 16.00ч. на 11.06.2015 г.; за разглеждане на получените оферти - в 10:30 часа на 12.06.2015 г. в административната сграда на ТП ДГС Нови пазар. Повече информация можете да получите от "Профил на купувача" на интернет страницата на Възложителя: http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/06/2015