Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

oбщина Карнобат, бул.България № 12, За: Маргарита Падарева; Събина Колева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126;0559 29133, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: // karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http: // karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на дейности по контрол и намаляване популацията от бездомни кучета на територията на Община Карнобат. Предвижда се извършване на следните видове дейности: залавяне и транспорт до определените за това места; обезпаразитяване - външно и вътрешно; кастрация на мъжки и женски кучета; осигуряване на упойки и консумативи за кастрацията; евтаназия; престой за един ден в приюта с включени храна, ток, вода, режийни, ваксинация против бяс; маркиране; чипиране вкл. чип и др.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98380000

Описание:

Услуги, свързани с развъдници и пансиони за кучета


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на възлаганата поръчка зависи от броя обработени кучета и вида на извършените дейности.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Карнобат

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

a) участникът да разполага със собствен или нает приют за безстопанствени животни на територията на община Карнобат; б)приютът да е съобразен с разпоредбите на Наредба № 41 от 10.12.2008 г.за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни; в) приютът да е регистриран в ОДБХ; г) участникът трябва да има поне едно подходящо за транспортиране на животни транспортно средство, лицензирано съгласно чл.163 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; д) за осигуряване на здравните грижи за животните, участникът трябва да има сключен договор за ветеринарномедицинско обслужване с регистрирано ветеринарно лечебно заведение или да разполага с такова в самия приют; e)декларация съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, на стойност равна или по-висока от прогнозната стойност на обществената поръчка; ж) срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016 г., считано от датата на сключване на договора; з) предвижда се гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност на поръчката;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17:00ч. на 12.06.2015 г., в непрозрачен, запечатан плик, посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул.България № 12, гр.Карнобат, п.к.8400 За участие в процедурата по чл. 14,ал.4,т.2 от ЗОП, с предмет: "Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията от бездомни кучета на територията на община Карнобат". Представената оферта трябва да съдържа; 1.Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговкия регистър , БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждането на процедурата - по образец; 2.Декларация съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през поледните три години-по образец; 3.Декларация за собствен или нает приют за безстопанствени животни на територията на община Карнобат; 4.Документ за регистрация в ОДБХ; 5.Списък на транспортните средства, с които разполага участника; 6.Сключен договор за ветеринарномедицинско обслужване с регистрирано ветеринарно лечебно заведение или доказателства, че разполага с такова в самия приют; 7.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, срок за валидност на офертата; 8.Ценово предложение. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията от бездомни кучета на територията на община Карнобат”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 15.06.2015 г. от 12:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/06/2015