Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. България № 12, За: Маргарита Падарева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура са периодични доставки на строителни материали по предварителни заявки за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и община Карнобат през 2015 г. по три обособени позиции: -обособена позиция № 1 - доставка на инертни материали – фракция 0-4, фракция 20-25, отсевки и пясък – промит; -обособена позиция № 2 – доставка на бетонови изделия – тротоарни плочи преса 40/40/4, бордюр 50/35/18 и градински бордюр 50/16/8; -обособена позиция № 3 – доставка на различни строителни материали, която включва: бои, лакове, дървен материал, ВиК части, газобетонни блокчета, армировъчна стомана, цимент и др. Лицата, които желаят да участват в тази процедура могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции. Асортиментите на стоките са описани подробно в „Техническата спецификация”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000

Описание:

Строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

обособена позиция № 1 - доставка на инертни материали – фракция 0-4, фракция 20-25, отсевки и пясък – промит; обособена позиция № 2 – доставка на бетонови изделия – тротоарни плочи преса 40/40/4, бордюр 50/35/18 и градински бордюр 50/16/8; обособена позиция № 3 – доставка на различни строителни материали, която включва: бои, лакове, дървен материал, ВиК части, газобетонни блокчета, армировъчна стомана, цимент и др.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

до складовете или строителните обекти на Общинско предприятие "БКРД", гр. Карнобат и община Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически изисквания към участниците: а)списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; участникът следва да е изпълнявал доставки еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участва; б)описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изиска това; в)сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; г)декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Срок за валидност на офертата - не по - малко от 60 календарни дни от датата на получаване на офертата. Гаранция за изпълнение на договора - 5 (пет) % от прогнозната стойност на обособената позиция. Доставките ще се извършват периодично по предварителни заявки. Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в техническото му предложение. Срокът на договора е до 31.12.2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО + ТО, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка ФО – предложена от участника обща стойност по съответната обособена позиция, без включен ДДС. ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена цена по съответната обособена позиция без включен ДДС (участникът попълва образеца на Ценово предложение с единични цени без включен ДДС; общият сбор от единичните цени образува стойността, която ще се оценява). Цi е ценовото предложение на съответния участник по съответната обособена позиция без включен ДДС. ТО - срок за подмяна на доставена стока – предложен от участника срок за подмяна на доставена стока. Този срок е в случай на доставена некачественна стока (не отговаряща на съответните изисквания за качество, с изтекъл срок на годност и др.), констатирана с подписан между двете страни протокол. В този срок изпълнителят се задължава да подмени стоката. Участниците следва да имат предвид, че при неподмяна на доставената стока в предложеният от тях срок ще се дължи неустойка. ТО = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за подмяна на доставената стока. Тi е предложен от участника срок за подмяна на доставената стока. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде получена на следният интернет адрес: http://karnobat.acstre.com Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17,00 часа на 10.06.2015 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и община Карнобат през 2015 г.”. Посочва се и за коя обособена позиция се подава офертата. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец. 2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. 3. Описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изиска това; 4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; 5.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 6.Техническо предложение за изпълнение, включващо: срок за изпълнение на поръчката, срок на валидност на офертата - не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 7. Ценово предложение по съответната обособена позиция. В ценовото предложение трябва да се предложи и процент отстъпка от официалната ценова листа на участника за артикули, непосочени в техническата спецификация. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и община Карнобат през 2015 г.”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 11.06.2015 г. от 12:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/06/2015