Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул.Д-р Г.М.Димитров № 52 Б, За: ВЕРОНИКА ТОДОРОВА, НИКОЛАЙ СПАСОВ, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bg, nspasov@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г.М.Димитров, № 52 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на тонер касети и консумативи за копирни и печатни устройства за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години. Стоките предмет на обществената поръчка, са описани в Техническа спецификация, част от документацията към настоящата публична покана, публикувана в Профила на купувача на възложителя. Предметът на обществената поръчка включва доставката на тонер касети и консумативи за нуждите на Патентно ведомство на Република България – гр. София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100

Описание:

Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно нуждите на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: I. Общи изисквания В настоящата процедура по възлагане може да участва всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в публичната покана и настоящата документация. Всеки от участниците се представлява от лицето или лицата, които имат право да го представляват, съгласно действащото законодателство или от изрично упълномощени лица. - Условия за допустимост: Не може да участва в настоящата процедура участник: 1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. който е обявен в несъстоятелност; 3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 6. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 7. който е свързан с друг участник или кандидат, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за когото са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 8. който е регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 / т. 1-4/. Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 ЗОП и по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, /т. 1 - 7/ се удостоверяват с попълване на декларации по образец Приложение № 1А и Приложение № 5, подписани от лицата, които представляват кандидата или участника, както следва: • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон и за прокуристите, когато има такива; •при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници и за прокуристите, когато има такива; •при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон и за прокуристите, когато има такива; •при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон и за прокуристите, когато има такива; •при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон и за прокуристите, когато има такива; •при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; •във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника и за прокуристите, когато има такива. Обстоятелствата по т. 8 се удостоверяват с попълване на декларация по образец Приложение № 6 *, подписана от лице, което представлява кандидата или участника. II. (Продължава в Раздел III, "Допълнителна информация")

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

(продължение) II. Технически възможности и/или квалификация на участника. • Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности: 1.Да е изпълнил най-малко 3 услуги, с предмет, сходен или еднакъв с предмета на поръчката за последните 3 години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.), считано от датата на подаване на офертата. Изпълнението на изискването се доказва с представянето на Списък на извършените услуги по чл. 51, ал.1, т.1 ЗОП, по образец съгласно Приложение № 8. 2. Да има внедрена система за управление на качеството. Доказва се с представянето валиден /с неизтекъл срок/ сертификат за ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности сходни с предмета на поръчката или други еквивалентни. Приемат се сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки на Европейския съюз, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3.Да има право да разпространява и продава предлаганите стоки на територията на Република България, съответстващи на предмета на поръчката. Доказва се с копие от оторизационни или други еквивалентни документи от фирмата производител или неин официален представител. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Кандидат или участник може да докаже съответствието си с техническите изисквания с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. В случай, че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, той може да се позове на ресурсите на лице, включено в обединението, или на трети лица при същите условия. * Цитираните Приложения са част от Документацията на поръчката и са налични на Профила на купувача на ПВ на РБ. Посочената прогнозна стойност е без ДДС. Допълнителна информация, съдържаща се в одобрената документация за участие в процедурата и образци на документи са публикувани на посочения интернет адрес. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет страницата на Патентно ведомство, в рубриката "Профил на купувача", на адрес: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420 Желаещите да получат документацията за участие могат да я изтеглят безплатно оттам. Офертите ще се разглеждат от 10 ч. на 05.06.2015 г. в зала 601 на ПВ на РБ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2015