Версия за печат

BG-Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, ул.Трети март №42, За: Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерел Тошево, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, ул.Трети март №42

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/?p=409.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни видове работно облекло и аксесоари за работници при ТП „ ДГС Генерал Тошево” , съгласно техническа спецификация“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 400 лв. (четиристотин лева) без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем. Предложената ед. цена в лева без ДДс следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им франко обекта на възложителя :ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42 Доставките по видове работно облекло и необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени в лева без ДДС съгласно ценовото предложение на участника , като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. Възложителят си запазва правото , в случай, че след провеждане на процедурата възникне необходимост от доставка на работно облекло извън примерно посоченото в техническата спецификация и в рамките на предвидения прогнозен ресурс да възложи доставката им , като плащането се извършва по действащи кам датата на доставка цени в лева без ДДС, намалени с предложения процент отстъпка от Изпълнителя в ценовото му предложение . Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email, в срок не по- дълъг от три работни дни, считано от датата на получаването й. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура , издадена от Изпълнителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на настоящата поръчка могат да участват всички заинтересовани лица, както и специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ползващи се със закрила, по смисъла на чл. 16г от ЗОП. Определените от възложител критерии за подбор не се прилагат за участници , които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания , както и за обединения , в които участват само такива лица. Участниците - специализирани предприятия, съответно всеки от участниците в обединението или подизпълнители следва да са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз и да посочат регистрационен номер и дата на вписването. В случаите, когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания , които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения , и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя , офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил , че ще ползва подизпълнители , изискването за вписването в регистъра на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания , поддържан от Агенцията за хората с уврежданията или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя. Срок на валидност на предложението- не по- малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 08.06.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Оферта ( по образец) 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. . 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката . Към техническото предложение , участникът прилага по избор документи, относно техническите характеристики на предлаганите артикули, съответстващи на техническата спецификация на възложителя( каталог, брошура и цветен снимков материал, или др. документи, индвидуализиращи предлаганите стоки) 4. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 5. Декларация за запознаване с условията в документацията по приложен образец; 6. Декларация за ЕИК;7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 10.Декларация/и, в която участниците - специализирани предприятия, съответно всеки от участниците в обединението или подизпълнители декларират, че са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, с посочване на регистрационен номер и дата на вписването. Декларацията се попълва в свободен текст. /попълва се само при участие на специализирани предприятия/ СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 09.06.2015г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Дкументите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/06/2015