Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Г. Софийски № 3, За: Стела Николова Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: ВМА-София, Централна администрация, ет. 2, ст. 34

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на стоматологично оборудване за медицински пункт" ,съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33192410, 33130000, 33123200

Описание:

Зъболекарски столове
Зъболекарски и тясно специализирани инструменти и апарати
Електрокардиографски уреди


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Военномедицинска Академия - гр. София

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предложените медицински изделия да отговарят на изискванията на Закона за медицински изделия, както и на наредбите за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия, на ин витро диагностичните медицински изделия и на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия. Участниците доказват съответствието на предложените медицински изделия: - Валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия - Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на производителя с обхвата на предмета на поръчката, - EN ISO 13485:2003 или еквивалент на името на производителя с обхвата на предмета на поръчката; - ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието; - Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС. 2. Участниците да са производители, вносители или търговци на едро оторизирани, в т.ч. и за сервиз от производителя или официалния вносител. - Доказва се с оторизационно писмо от производителя или официалния представител, в т.ч. и за сервиз със срок на валидност срока на действие на договора. В случай, че срока на валидност на оторизацията е по-кратък от срока на договора, участникът се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или документ удостоверяващ обстоятелството, че е в процес на издаване. Участникът да разполага с минимум 2/ две/ технически квалифицирани лица за сервизна поддръжка на медицинските изделия. - Доказва се с декларация /свободен тест/ съдържаща информация на техническите лица за сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за сервиз/поддръжка на предлаганите медицински изделия. 3. Гаранционен срок на предложените медицински изделия да е не по-малък от 2 години от датата на протокола за пускане в експлоатация. 4. Начин на плащане: Доставката се заплаща по по банков път, по сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на представяне на: приемо - протокол, протокол за монтаж и пускане в ескплоатация, протокол за проведено обучение на персонала работещ с медицинското изделие за извършената и приета без рекламации доставка и оригинална фактура. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката не следва да надхвърля 42 000,00 лв. (четиридесет и две хиляди) лева без ДДС. Максималната прогнозна стойност на обособените позиции е: 1.1. За обособена позиция № 1. „Доставка и пускане в експлоатация на дентален високоенергиен диоден лазер- 1 бр. - 10 000,00 /десет хиляди/ лева без ДДС. 1.2. За обособена позиция № 2. „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дентален юнит - 1 бр. и допълнително оборудване за дентален юнит - 26 000,00 /двадесет и шест хиляди/ лева без ДДС. 1.3. За обособена позиция № 3. „Доставка и пускане в експлоатация на 6/12 – канален електрокардиограф от висок клас – 1 бр.” - 6000,00 /шест хиляди/ лева без ДДС. Ценовото предложение следва да бъде изготвено по образец Приложение № 4 и да бъдат отбелязани за всяко медицинско изделие: търговско наименование, производител, каталожен номер и единична цена. Оферираните цени следва да са крайни и да включват всички разходи по доставката (опаковане, транспорт, данъци, акцизи, мита и др.), включително и ДДС до мястото за изпълнение на поръчката. Предлаганите медицински изделия трябва да са нови и не рециклирани. Доказва се с декларация /свободен тест/ от участникът. Оферти, надвишаващи посочените прогнозни стойности на обособената позиция ще бъдат отстранявани от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да отговарят на изискването на чл. 101в от ЗОП. Публичната покана е публикувана на интернет страницата на АОП и на интернет адрес www.vma.bg, раздел "Профил на купувача". Офертите да се представят в деловодството на ВМА, София, бул. Св. Георги Софийски № 3, етаж 2, в срок до 15:00 часа на 09.06.2015 г. Офертите се отварят на 10.06.201 5г. от 10:00 часа в Централнта сграда на ВМА-гр. София, етаж 1, зала 10, на адрес: гр. София 1606, бул. Св. Георги Софийски № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/06/2015