BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично консултативен център V Варна Света Екатерина ЕООД, ул. Сава №2, За: Галина Христова, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 650577, E-mail: dkc5@abv.bg, Факс: 052 650569

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dkc5varna.com.

Адрес на профила на купувача: dkc5varna.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на ЕЕГ /електроенцефалограф/ апарат и компютърна система за работа с апарата

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 33000000, 33100000, 33120000, 33121000, 33121100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицинско оборудване
Записващи системи и уреди за изследвания
Амбулаторна дълговременна записваща система
Електроенцефалографи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ЕЕГ /електроенцефалограф/ апарат – 1 /един/ брой,; Компютърна система, необходима за работа на ЕЕГ апарата, включваща: - Нов настолен компютър с лицензирана операционна система - Windows и Microsoft Оffice – 1 /един/ брой; - Нов LCD монитор - 1 /един/ брой; - Нов Лазерен принтер - 1 /един/ брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, ул. "Сава" №2

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.1. Общи изисквания към участниците 2.1.1. Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, съгласно чл.9 от ЗОП. 2.1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 2.1.3. В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, съгласно чл.46 от ЗОП. 2.1.4. Официален език за кореспонденция и предоставяне на оферта е българският. 2.1.5. По отношение на участниците да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях. 2.2. Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците. 1.11.1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, минимум три договора за доставка и монтаж на медицинска техника със сходен предмет. Под «сходен» обект се разбира договор за доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура, обучение за работа с доставената апаратура и нейния гаранционен сервиз и поддръжка. 2.2.2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия и сервиз на медицинска техника. 2.2.3. Участникът трябва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от Закона за медицинските изделия или еквивалентен документ, издаден от регулаторен орган на съответната държава, в която участникът е установен. 2.2.4. Декларация от производителя или неговият упълномощен представител за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ 2.2.5. Сертификат ISO 13485:2003 на производителя на апаратурата; 2.2.6. Участникът трябва да разполага с поне един обучен и сертифициран сервизен специалист, притежаващ висше техническо инженерно образование - доказва се с копие на диплом за завършено висше образование и копие на документ, удостоверяващ преминат курс на обучение при производителя или негов представител за съответния вид и модел на апарата. 2.2.7. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий за определяне на изпълнител – икономически най-изгодна оферта. 2. Показатели за оценяване: П1 - Предложена от участника цена в лева без ДДС П2- Срок на доставка, монтаж и пускане в експлоатация П3 - Предлаган срок на гаранция Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = (П1) + (П2) + (П3) КО има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО. 3. Относителна тежест на показателите за оценяване: П1 = 50 точки, максимална стойност П2 = 15 точки, максимална стойност П3 = 35 точки, максимална стойност 4. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 4.1. П1 - Предложена от участника цена в лева без ДДС Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 50 (петдесет точки). П1 = (П1 min / П1 n ) *50 където: П1 min – най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС П1 n - е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без ДДС). 4.2. П2 – Предлаган срок за изпълнение (срок на доставка) Оценката по този показател се формира, като най-краткия предложен срок от участник, допуснат до оценяване, се разделя на срока, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 15 (петнадесет точки). П2 = (П2 min / П2 n ) *15 където: П2 min – най-краткия предложен срок от участник, допуснат до класиране П2 n - е срокът, предложен от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката 4.3. П3 – Предлаган срок на гаранция Оценката по този показател се формира, като предложенят гаранционен срок от участник, допуснат до оценяване, се разделя на максималният гаранционен срок, предложен от всички участници, който се оценяват и резултатът се умножава по 35 (тридесет и пет точки). П3 = (П3 n/ П3 max ) *35 където: П3 max – най-дългият предложен гаранционен срок от участник, допуснат до класиране П3 n - е срокът, предложен от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

dkc5varna.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/06/2015