Версия за печат

BG-Ихтиман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: инж. Тони Кацаров - зам.кмет, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр. Ихтиман

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: www.ihtiman-obshtina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата процедура е : „ Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на една нова асансьорна уредба за нуждите на „МБАЛ - Ихтиман" ЕООД гр. Ихтиман”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42416100

Описание:

Асансьори за хора


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: Изработването на проект за цялостен монтаж на един брой асансьор както и неговото представяне и одобряване от специализираните контролни органи.; Доставка и монтаж на един брой НОВА асансьорна уредба съгласно изработен проект от кандидата, съобразен с подробно описана в техническа спецификация, представляваща неразделна част от настоящата поръчка.; Доставка на монтажни материали за монтажа на един брой асансьор.; Адаптиране на системата за управление — командно табло, програмно осигуряване на управлението за съгласуване на различните системи съгласно нормите на БДС EN 81-1-A3 или еквивалент.; Направа на нова шахтова инсталация с осветление и всички допълнителни работи, необходими за осигуряването на нормалната и безопасна работа на асансьорите предмет на настоящата поръчка.; Строително - ремонтни работи - всички СМР, които могат да възникнат при монтажа и доставката на елементите на асансьора (например при направата на технологични отвори за изкарване и вкарване на части за асансьора и тяхната доставка на мястото на монтажа.; Представяне за узаконяване на асансьорна уредба пред ДА „МТН”; Получаване на разрешение за ползване; Оформянето на подходите към вратите на асансьора по етажите трябва да бъде обвързано с цялостната концепция за оформяне на асансьорните кабини; Гаранционно обслужване за гаранционния срок.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"МБАЛ - Ихтиман" ЕООД, гр. Ихтиман

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко физическо или юридическо лице. което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, след представяне на документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Всички изброени по-горе следва да отговарят на нормативните разпоредби на Закона за обществените поръчки и изискванията на настоящата документация.; Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участниците, за които са налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл. 47,ал. 1 /без б."е"/, ал. 2 т.1, 2а, 5 и ал. 5 от ЗОП. В случай на участие - тези участници ще бъдат отстранени.; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение па поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата или в отделна декларация. В този случай участникът задължително посочва и дела на участие на съответния подизпълнител и вида на работата, която ще извършва. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.; Участието на подизпълнител е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.; Участникът представя оферта за участие в процедурата напълно комплектована, съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея. Всички разходи за подготовка и участие в откритата процедура са за сметка на участника.; Офертата задължително се подписва от законния представител на участника или от упълномощено лице/лица, като в офертата се прилага пълномощното на представляващия участника.; Всички изискуеми документи трябва да са номерирани на всяка страница и да бъдат представени в следната форма: в случай, че са копия - заверени с гриф "Вярно с оригинала", мокър печат и подпис или в случай, че изрично е указано от възложителя в оригинал или нотариално заверено копие.; При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1-4 и на посочените е обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 т.1, 2, 4 и 5, освен ако законодателството на държавата,в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или представянето им безплатно на възложителя.; Изисквания към техническите възможности и / или квалификация на участниците: Списък с имената и професионалната квалификация на персонала, отговорен за изпълнението на услугата; Минимални изисквания за техническите възможности на кандидата:Участникът да е вписан в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.; Участникът да е изпълнил минимум 2 (два) договора за последните 3 (три) години, считано до датата, вписана в поканата като краен срок за получаване на оферти, в чиито предмет са включени задължения по доставка и монтаж на асансьорни уредби за обществени обекти.; Участникът да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, в т.ч. поне 2 (две) технически лица, които ще извършат монтажа и поддръжката на предлаганите асансьорни уредби. Техническите лица следва да са придобили правоспособност за упражняване на професията „Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори", съгласно Наредба № 3/17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори".; /Продължава в допълнителна информация/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане: Критерий и методика за оценка на офертите и класиране на участниците Критерий за оценка на постъпилите оферти е „икономически най-изгодна оферта” при показатели, формиращи комплексната оценка с тежести както следва: Ц - предложена обща цена за изпълнение на поръчката. Тежест 50 С - предложен срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Тежест 30 Г - предложен гаранционен срок на асансьорната уредба в месеци. Тежест 20 Оценката по всеки показател се определя по следния начин: • Предложена обща цена за изпълнение на поръчката Ц: Ц = Цтш/Цп х 50, където: Цтш е най-ниската обща цена предложена в процедурата; Цп е общата цена предложена от оценявания участник; 50 е теглови коефициент; Максималният брой точки по този показател е 50. Предложен срок за изпълнение на поръчката в календарни дни С: С = Стш/Сп х 30, където: Стш е най-краткият срок в дни за изпълнение на поръчката, предложен в процедурата; Сп е срокът за изпълнение на поръчката в дни, предложен от оценявания участник; 30 е теглови коефициент. Предложен гаранционен срок на асансьорните уредби в месеци Г: Г = Гп/Гтах х 20, където: Гтах е най-дългия гаранционен срок в месеци, предложен в процедурата ; Гп е гаранционния срок в месеци, предложен от оценявания участник 20 е теглови коефициент. Комплексната оценка К за всеки участник се изчислява по формулата: К = Ц + С + Г<100 Максималната комплексна оценка, която един участник може да получи, е 100 точки. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка К, т.е. оферта, получила най-голям брой точки се класира на първо място. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, определените длъжностни лица провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място. При еднакви предложения, класирането се извършва чрез жребий, проведен по реда и условията на чл.71, ал.5 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът да има въведена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт IS0 9001:2008 (или еквивалент) с обхват дейности, покриващи предмета на настоящата поръчка.; Приложение на изискванията към участниците спрямо подизпълнител и обединение, което не е юридическо лице: При участие на подизпълнители, изискванията ще се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. По отношение на броя изпълнени договори от подизпълнителя, той следва да има поне един изпълнен успешно договор съобразно вида на изпълняваната от него работа, независимо от неговия обем. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.; Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Публичната покана и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на сайта на Община Ихтиман: ihtiman-obshtina.com. Офертата се представя в здрав, запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Ихтиман, ул. "Цар Освободител" №123 от участника или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер. Върху плика следва да се посочи предмета на поръчката, името на участника, седалище и адрес на управление (за физическо лице - постоянен адрес), адрес за кореспонденция, телефон, факс и адрес на електронна поща. Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 04.06.2015 г. Място, дата и час на отваряне на офертите : 05.06.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се на ул."Цар Освободител" № 123 гр. Ихтиман.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2015