Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул. България №32, За: Росица Андреева, Розалина Караиванова, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74344; 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 344, стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/texn.obsluzhvane-na-ofis-texnika/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на техническо обслужване на офис техника, включващо ремонт на компютърни системи и периферни устройства, доставка на резервни части и консумативи и нова компютърна техника за нуждите на Общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:”ЦДГ, ДЯ и ЗК”, ОП “Благоустрояване и озеленяване”, Дейност “Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и „Исторически музей”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000, 50323000, 30000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническото задание. Прогнозната стойност на поръчката е 37 666,66 лв. без ДДС и 45 200 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І .ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА 1.1.Минимални характеристики на компютърната техника и периферните устройства са посочени в Приложение № 3.1. към Ценовата оферта. 1.2.Доставката на компютърната техника и периферните устройства до сградата на Общинска Администрация – Свиленград или до второстепенните разпоредители с бюджети е за сметка на Изпълнителя 1.3.Предлаганите изделия трябва да отговарят на техническите изисквания, приложени в конкурсната документация. 1.4.Всички настолни и преносими компютърни системи и принтери да са комплектовани с документация и пълен комплект драйвери; Гаранционният срок на компютърната техника трябва да бъде минимум 2 (две) години от датата на подписване на приемо-предавателен протокол. ІІ. РЕМОНТ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА 2.1. Минималните характеристики на наличното оборудване, подлежащо на ремонт са посочени в Приложение № 3.1. към Ценовата оферта. 2.2. При необходимост от повече от 1 работен ден за отстраняване на проблем, изпълнителя предоставя оборотна техника със същите или по-високи параметри от тези на повредената; 2.3. При ремонт вложените материали и компоненти да са с гаранция, оригинални, неупотребявани, нерециклирани; 2.4. За всеки извършен ремонт се издава приемно предавателен протокол; 2.5. В случай на установяване на еднороден дефект на доставените компоненти в /гаранционен срок/ от един вид на не по-малко от 20% от компютърната техника, Изпълнителят се задължава да подмени дефектния компонент и на другата техника от същия вид, които не са проявили дефекта. 2.6.Компонентите за ремонт и ъпгрейд на персонални компютри, периферни устройства и материали за модернизиране и разширяване на компютърната мрежа са посочени в Приложение №3.1. към Ценовата оферта, а количествата са в зависимост от възникнала необходимост от ремонт. ІІІ . ДОСТАВКА НА ОРИГИНАЛНИ И СЪВМЕСТИМИ КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАЗЕРНИ, МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ, МАТРИЧНИ ПРИНТЕРИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА И СТРИЙМИРАНЕ НА ТАКИВА 3.1.Необходимите оригинални и съвместими консумативи за наличните устройства са посочени в Приложение №3.1. към Ценовата оферта. 3.2.Количествата на доставените консумативи са в зависимост от възникнала необходимост. ІV. УСЛУГИ 4.1. Услугите включват: - стриймиране – процедура, при който се рециклират всички износени части и се зарежда тонер касетата - Ремонт на компютърна техника без части – диагностика и подмяна на повредена част с нова - Ремонт на принтер без части - диагностика и подмяна на повредена част с нова - Ремонт на монитор без части - диагностика и подмяна на повредена част с нова 4.2. За ремонт на компютърна техника, принтер и монитор Изпълнителят посочва цена, която включва само труда на специалиста за 1 час без стойността на подменения консуматив. 4.3. Консумативите, подлежащи на стриймиране са посочени в Приложение №3.1. към Ценовата оферта. Избраният изпълнител следва да декларира преди подписването на договора, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, нерециклирана и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението. СРОКЪТ на изпълнение на поръчката е 1(една) година от датата на сключването на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е “икономически най-изгодна оферта” , която се формира по следните показатели и формула: К = Кц.+ Квр.р. + Кср.д., Кц. –Обща Цена Общата цена е сумата от единичните цени на посочените компютърни конфигурации, компоненти за ремонт и up-grade, консумативи и услуги на участник в процедурата. Ц min Кц. = --------- х50 Ц пр. Където: Ц min – предложена най-ниска обща цена /сумата от единичните цени на посочените компютърни конфигурации, компоненти за ремонт и up-grade, консумативи и услуги/ от участник в процедурата; Ц пр. – предложената от участника обща цена /сумата от единичните цени на посочените компютърни конфигурации, компоненти за ремонт и up-grade ,консумативи и услуги/ К вр.р. – Време за реакция Време за реакция / в минути / е срокът, в който специалист на участника ще посети ОбА и/или второстепенните бюджетни разпоредители след получена заявка от Възложителя или от посочено/упълномощено от него лице. Вр.р.min К вр.р. = ----------х40 Вр.р.пр. Където: Вр.р.min – предложено минимално време за реакция / в минути/ от участник в процедурата. Вр.р.пр. – предложено време за реакция / в минути/ от участника в процедурата Кср.д. – Срок на доставка Срок на доставка /в часове /след получена заявка от Възложителя или от посочено упълномощено от него лице. Ср.д.min К ср.д. = -----------х10 Ср.д.пр. Където: Ср. д.min – предложен минимален срок /в часове/ от участник за доставка след заявка от Възложителя или от посочено упълномощено от него лице. Ср. д.пр. – предложен срок от участника / в часове/ за доставка след заявка от Възложителя или от посочено упълномощено от него лице.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие и приложенията може да се намери на следния адрес: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/texn.obsluzhvane-na-ofis-texnika/. Разглеждането на офертите ще се извърши на 05.06.2015г. от 8:30 ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация- гр. Свиленград.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград. Офертите да бъдат изпращани на следния адрес:гр. Свиленград, бул. "България"№32, Общинска администрация,стая 302.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2015