Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тодор Ганчев;, Р. България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150526ABFC2628270.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30121100

Описание:

Фотокопирни машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150526ABFC2628270

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър във формата на копие, заверено от участника с неговия подпис и печат. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка– не повече от 30 дни от получаване на писмена заявка от Възложителя, като участникът се задължава да уведоми предварително възложителя за предстоящото доставяне на копирната техника. 2.2. Предлаганата копирна техника може да бъде фабрично нова и/или употребявана, окомплектована с всички кабели и технически средства, необходими за безпроблемното й фукциониране; 2.3. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка при условията на проекта на договор. 2.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 2.5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП 2.6. Техническа спецификация (описание на характеристиките, включително марка, модел и производител) на копирната техника, съответстваща на описанието в Приложение 1, зададено от възложителя. 2.7. Изисквани сертификати за качество: • Сертификат ISO 9001:2008 или екв. при участника, валиден към крайната дата за представяне на офертите, а също и към крайната дата на валидност на офертата; 2.8. Възложителят ще заплаща цената за изпълнение на договора в сроковете, предложени в офертата, но не по – рано от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася наемът на копирната техника въз основа на данъчна фактура, по банков път. 2.9. Гаранционно обслужване 3. Ценово предложение- Приложение 2 съдържащо: 3.1. Предлагана месечна наемна цена за изпълнение на поръчката 4. Доставката и монтажът на копирната техника се изпълняват в срок не по-голям от 30 (тридесет) дни от от получаване на писмена заявка от Възложителя. 5. Цената представлява месечна наемна цена за предоставената под наем копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите (без хартията) за работа с техниката, като в цената да са включени всички разходи по изпълнение на поръчката, в т.ч. транспортните разходи, застраховки, тестване на техниката. Сервизното обслужване обхваща всички дейности по профилактика, равизии, тейкущи и основни ремонти на копирната техника, включително стойността за тонер, резервни части и възли. 6. Срок на валидност на офертата – не по малък от 90 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 7. Стойността на поръчката не може да надхвърля 66 000 лв. без ДДС. 8. Декларация за съгласие с проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно критерии описани в Методика за оценка на офертите публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150526ABFC2628270

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/06/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2.9 Гаранционно обслужване: - Списък на налична(-и) сервизна(-и) база(-и) и оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация от законния представител на участника с нотариална заверка на подписа; - Участниците в процедурата трябва да притежават или да имат сключен договор със сервиз, оторизиран от производителя на предлаганото оборудване или негов оторизиран представител, за обезпечаване гаранционната поддръжка на техниката - удостоверява се чрез надлежно оформен от производителя на техниката документ или негов оторизиран представител, даващ разрешение за извършване на сервизна поддръжка на оборудване, произведено от него - удостоверява се със заверено от участника копие на договора; - Списък с имената на сервизните специалисти при участника, които ще бъдат отговорни за изпълнение на поръчката, придружен със заверено копие от документите за тяхното образование и професионална квалификиция и от договорите им с участника за осъществяване на сервизна дейност. - Срок за отстраняване на проблем от техническо естество – до 2 часа. 3. Ценово предложение- Приложение 2 съдържащо: 3.1. Предлагана месечна наемна цена за изпълнение на поръчката Участникът в процедурата следва да посочи еднични цени на брой отпечатан лист хартия от доставените копирни машини. Цената за изпълнение на обществената поръчка се посочва в лева, с включен ДДС. Дължимият наем, който ще бъде заплащан по договора за изпълнение на поръчкатра, се формира на база на отпечатаните листове хартия на месечна база, като ориентировъчния разход на хартия за съответната машина, е посочен в техническата спецификация на обществената поръчка. Предложената цена е крайна за изпълнението на поръчката и следва да обхваща наемна цена за предоставената под наем копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката. В цената да са включени всички разходи по изпълнение на поръчката, в т.ч. транспортни разходи, застраховки, тестване на техника. Сервизното обслужване обхваща всички дейностите по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на копирната техника, включително стойността за тонер, резервни части и възли. Срокът за отзоваване на сервизните специалисти следва да бъде не по-голям от 2 часа от получаване на сигнал за повреда/невъзможност за работа на копирната техника от Възложителя. Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията за участие. Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация, Образец на ценово предложение и Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача . Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 08.06.2015г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2015