Версия за печат

BG-гр. Тервел

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: Димитър Жеков- ръководител счетоводен отдел, Република България 9450, гр. Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: dlstervel@gmail.com, Факс: 05751 2024

Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dlstervel.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlstervel.dpshumen.bg/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-110-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Място на изпълнение - гр.Тервел Краен срок на договора - една година считано от 00,00 ч. на 28.06.2015г. Одобрения финансов ресурс е в размер на - 1400 лева без ДДС Покрити рискове: градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители Условия и начин на плащане - по банков път, в срок до 30 дни от издаване и получаване на фактура по конкретната заявка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515200

Описание:

Застраховка "Щети на имущество"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховане на 110 декара новосъздадена горска култура, дървесен вид „цер” при застрахователна сума от 53500.00лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Тервел

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сключване на полица до 27.06.2015г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/06/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на договора - една година считано от 00,00 ч. на 28.06.2015г. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 Дата, час и място на отваряне на офертите - 10,30ч на 02.06.2015г. на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 Адрес на „Профила на купувача” http://dlstervel.dpshumen.bg Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изискват представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите посочени в списъка на представените документи.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/06/2015